B.Pol.Sc. (Government)

ASST.PROF.Dr.ARTIT PHANPHOON

ASSISTANT PROFESSOR

Responsible Instructor for B.Pol.Sc. (Government) Curriculum

PHRAWICHAN WUTTIKO

Instructor

Responsible Instructor for B.Pol.Sc. (Government) Curriculum

MONTTHIEN MONTRAPIBOOL

Instructor

Responsible Instructor for B.Pol.Sc. (Government) Curriculum

DR.APHICHIT MUEAITHAISONG

Instructor

Responsible Instructor for B.Pol.Sc. (Government) Curriculum

DR.NATHAORN CHUACHAN

Instructor

Responsible Instructor for B.Pol.Sc. (Government) Curriculum

1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร   
 ประเภทการขอรับทราบ หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย)  
 จำนวนปริญญา หลักสูตรปรับปรุง 1 ปริญญา  
 เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2558  
 วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 23/07/2564  
 ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน 2563
  หลักสูตรสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2559 
  ปรับปรุงเล็กน้อยครั้งสุดท้ายเมื่อ ภาค: ปี: 
 1.1.1 ชื่อภาษาไทย:หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
 1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:Bachelor of Political Science Program in Government  
 1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน:สถานที่จัดการเรียนการสอนอื่นๆ (โปรดระบุ):มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
1.5ระบบจัดการศึกษา  
 1.5.1 การจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  137 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  137     หน่วยกิต

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต

1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6        หน่วยกิต

1.3) กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต

 2) หมวดวิชาเฉพาะ  101  หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา  30  หน่วยกิต

2.1.1) รายวิชาบังคับเรียน  24 หน่วยกิต

2.1.2) รายวิชาเลือกเรียน  6  หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง  71  หน่วยกิต

2.2.1) รายวิชาบังคับเรียน   54   หน่วยกิต

2.2.2) รายวิชาเลือกเรียน   9 หน่วยกิต

2.2.3) รายวิชาการฝึกภาคสนามหรือ

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  8 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จากคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

ข่าวอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ทอดถวาย ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม : ใบบุญบ.ดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 กิจกรรม “ทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน” คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ณ วัดมรรคสำราญ บ.ดอนหญ้านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งศีลธรรมและดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งศีลธรรมและดิจิทัล 1 ส่วนกลาง 7 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย 1 และโรงเรียนสาธิตฯ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ โรงแรมบายาสิตา ขอนแก่น โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ และ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นวิทยากร

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถวายเทียนพรรษา

นักศึกษา มมร.อส.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน รายละเอียดจตุปัจจัย 4,100 บาท เทียนพรรษา 1 คู่ =570 ธูป 1 กล่อง = 85 ผ้าอาบน้ำฝน 1 ผืน =100 สังฆทาน 2 ชุด = 355 , 290 น้ำ 3…

โครงการอบรม TOEIC วันที่สาม มมร.อส.

อบรม TOEIC วันที่สาม สำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีวิทยากร คือ อ.กิตติพงษ์ ทองสมบัติ ฺฺBangkok post journalist/อาจารย์ และพระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในส่วนของ TOEIC Reading

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2565 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 การจัดโครงการครั้งดำเนินการไดดด้วยดี ต้องขอกราบขอบพระคุณพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ที่ให้ความเมตตามาเปิดโครงการและบรรยายพิเศษให้กับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพระมหาศุภชัย สุภกิจจฺโจ, ผศ.ดรผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ที่ให้ความเมตตามาพบปะนักศึกษา มอบเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาทก่อนปิดโครงการขอบคุณท่านวิทยากร อาจารย์มณเฑียร งามแก้ว, อาจารย์ปาณัฐ สุวิทยศักดิ์ และอาจารย์ณัฐพงศ์ ใอจ้อย และที่ขาดไม่ได้ขอบคุณโครงการดีๆ หวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับความเมตตาจากทุกท่านเช่นเคย

สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย

สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กิจกรรม “สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย” โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยณ ห้องประชุมวิทยบริการสิรินธร ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมทั้งกิจกรรมการแข่งขันมากมาย มีโรงเรียนจากหลายแห่งให้ความสนใจเป็นอย่างมาก