วันสี่ โครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ

วันทีสี่ โครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ โดยพระนักเผยแผ่ได้ประชุมและอภิปราย กลยุทธ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมี พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนาภิเษก และ พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้นพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ ได้นำเสนอวิธีการในการเผยแผ่ของแต่ละประเทศ 

credit images : Phra Aekkarach Kallayanatharo