งานเกษียณอายุการทำงาน นายวิไล ไชยทาง มมร.อส

วันที่ 23 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดงานเกษียณอายุการทำงาน นายวิไล ไชยทาง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงบุคลากร ทุกท่าน ร่วมจัดภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์มนต์ และบุคลากร ร่วมมอบของที่ระลึก ซึ่งนายวิไล ไชยทาง ได้ร่วมทำงานที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในยุคแรกๆ สมัยยังอยู่ทีวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ ที่บ้านโนนชัยในปัจจุบัน