การฝึกอบรมกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2565

การฝึกอบรมกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2565 นักศึกษาบรรพชิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วันที่ 25 – 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 ณ วัดป่าสิริภูมิ (ถ้ำขันหมาก) วัดป่านิตยสุทธาวาส (ป่ายาง) วัดป่าสุจิณฺโณ และเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง