Author name: คัมภีรภาพ คงสำรวย

ขอแสดงความยินดีกับ สิบตำรวจตรี ปฏฺิวัติ เรืองธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ สิบตำรวจตรี ปฏฺิวัติ เรืองธรรม ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปัจจุบันเป็นข้าราชการตำรวจ @ กองร้อยที่ 3 สังกัดตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ช่วงบ่าย) มมร.อส โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. เป็นประธาน ซึ่งนักศึกษาใหม่ จะไ้ด้พบกับอาจารย์ประจำหลักสูตร การเตรียมตัวในการเป็นนักศึกษา และกิจกรรมต่างๆจากมหาวิทยาลัย

ตารางเรียน 1/2566 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

ตารางเรียน 1/2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ตารางเรียน ภาคปกติ ตารางเรียน ภาคพิเศษ

ปฏิทินกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษาใหม่ 2566 ป.ตรี ภาคปกติ

ปฏิทินกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษาใหม่ 2566 ป.ตรี ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ ดาวน์โหลดแบบ PDF

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคพิเศษ/นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ภาคพิเศษ/นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) รอบที่ ๒ ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ชำระค่าลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิเข้าศึกษา (ภาคพิเศษ/นอกเวลาราชการ) รอบที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (นักศึกษาใหม่) รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว scan เข้ากลุ่มตาม QR Code สาขา เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ตามรายชื่อที่ประกาศ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (นักศึกษาใหม่) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (นักศึกษาใหม่) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว scan เข้ากลุ่มตาม QR Code สาขา เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ตามรายชื่อที่ประกาศ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบ รอบที่ 3