Author name: คัมภีรภาพ คงสำรวย

ประกาศยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สงสูดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และเอกสารการประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 มมร.อส

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ โท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 วัน ทั้งในสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา การปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ การบริการการศึกษา วิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา การสอนภาษาไทย ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีพระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เป็นผู้นำพาปฏิบัติ

กำหนดการ การเกษียณการทำงาน นายวิไล ไชยทาง

กำหนดการ งานเกษียณอายุ นายวิไล ไชยทาง 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) และ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

English Camp 2022 : ค่ายภาษาอังกฤษ 2565 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส โดย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์สมควร ข่าสะโปน และ อาจารย์ถาวร วรบุตร ได้จัดกิจกรรม English Camp 2022 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

กำหนดการ อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ โท-เอก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

กำหนดการ อบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาปริญญา โท-เอก ทุกสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานวันที่ 17 – 18 กันยายน พุทธศักราช 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 ณ อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กับปโก โดยในพิธีเปิดได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร กล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้ง พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร บรรยายเรื่องหลักวิธีการสอนพระพุทธศาสนา  Credit Images : Phra Aekkarach Kallayanatharo 

วันสี่ โครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ

วันทีสี่ โครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ โดยพระนักเผยแผ่ได้ประชุมและอภิปราย กลยุทธ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมี พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนาภิเษก และ พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้นพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ ได้นำเสนอวิธีการในการเผยแผ่ของแต่ละประเทศ  credit images : Phra Aekkarach Kallayanatharo

วันสาม โครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ

วันทีสาม โครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ โดยพระนักเผยแผ่ได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน โดยมี พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนาภิเษก เป็นผู้ฝึกปฏิบัติ ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งหัวหน้าโครงการ พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้เป็นการฝึกการเดินธุดงก์ กรรมฐาน พร้อมทั้ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่มาร่วมช่วยในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับพระนักเผยแผ่ทั้ง 8 ประเทศ credit images : Phra Aekkarach Kallayanatharo