Bachelor2565

ศึกษาดูงานนอกสถานที่หอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ และอาจารย์สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พานักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่ครับหอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โดยมีนางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และชุมชนสัมพันธ์ สำนักหอสมุด พร้อมตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด และบุคลากรห้องสมุดภูมิภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและนำชม และได้ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย และวัดป่าวังน้ำเย็น

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือ ว่าที่ร้อยตรี วาริณี โสภาจร และคณะ ประกอบด้วย ดร.เอนก มูลมา ผศ.ศักดิพงษ์ โสภาจร และ ดร.ณฐอร เจือจันทร์ จาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

English Camp 2022 : ค่ายภาษาอังกฤษ 2565 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส โดย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์สมควร ข่าสะโปน และ อาจารย์ถาวร วรบุตร ได้จัดกิจกรรม English Camp 2022 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 ณ อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กับปโก โดยในพิธีเปิดได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร กล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้ง พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร บรรยายเรื่องหลักวิธีการสอนพระพุทธศาสนา  Credit Images : Phra Aekkarach Kallayanatharo 

วันสี่ โครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ

วันทีสี่ โครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ โดยพระนักเผยแผ่ได้ประชุมและอภิปราย กลยุทธ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมี พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนาภิเษก และ พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้นพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ ได้นำเสนอวิธีการในการเผยแผ่ของแต่ละประเทศ  credit images : Phra Aekkarach Kallayanatharo

วันสาม โครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ

วันทีสาม โครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ โดยพระนักเผยแผ่ได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน โดยมี พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนาภิเษก เป็นผู้ฝึกปฏิบัติ ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งหัวหน้าโครงการ พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้เป็นการฝึกการเดินธุดงก์ กรรมฐาน พร้อมทั้ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่มาร่วมช่วยในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับพระนักเผยแผ่ทั้ง 8 ประเทศ credit images : Phra Aekkarach Kallayanatharo

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า มมร.อส

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผศ.ดร. ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า มมร.อส. โดยมีพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. บรรยายพิเศษ ในช่วงเช้า เรื่อง มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล จากนั้น อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย บรรยายเรื่อง Application สำหรับการทำงาน และกำลังใจจากรุ่นพี่ มมร.อส. ที่สอบปลัดอำเภอได้ ชื่อว่า ร้อยโท ธงชัย ขันสมบัติ จากนั้นในช่วงบ่าย ดร.บรรจบ  ปิยมาตย์ บรรยายเรื่อง Smart @ Life Smile @ Work https://www.youtube.com/watch?v=Y31pTOC53NQhttps://www.youtube.com/watch?v=zl0DAO6M7cs

วันสอง พิธีเปิดโครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ทำพิธีเปิดโครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ทั้ง 8 ประเทศ โดยมี พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี กล่าวถวายรายงาน พร้อมทั้งพระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร. และ อ.ยูเกศ ศากยะ เป็นวิทยากรไทย-อังกฤษ และในโครงการนี้ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากหลวงพ่อสุธีโร พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร นำพาคณะพระนักเผยแผ่ต่างประเทศปฏิบัติธรรมและแนวการเผยแผ่ธรรมะโดยใช้ภาษาอังกฤษ โครการนี้ประกอบไปด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

วันแรก ต้อนรับคณะพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ต้อนรับคณะพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ทั้ง 8 ประเทศ หลังจากที่ได้เดินทางมาจากประเทศบ้านเกิด ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มีการแลกเปลี่ยนพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์การเผยแผ่ ก่อนที่จะแยกย้ายพักผ่อนอิริยาบท ตามอัธยาศัย

โครงการแนะแนวระดับอุดมศึกษา มมร.อส -(ต่อ)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดโครงการแนะแนวระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตจังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียง เพื่อเป็นโอกาสให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีพระมหาศุภขัย สุภกิจฺโจ ผศ.ดร. เป็นผู้จัดโครงการ โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี และ พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศุนย์บริการวิชาการ บรรยายพิเศษ จากนั้นเป็นกิจกรรมตอบคำถาม โดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผศ.ดร. และ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย ก่อนที่จะแยกศึกษาเรียนรู้ตามซุ้มสาขาวิชา ภาพโดย : Phra Aekkarach Kallayanatharo