Uncategorized

ขอแสดงความยินดี กับนายสุริยัน จันทร์วิเศษ ผช เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุริยัน จันทร์วิเศษ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญร่วมเข้าประกวด โปงลางและหมอลำทำนองอีสาน เทศกาลงานไหมนานาชาติ ชิงรางวัลใหญ่

ประกวดวงโปงลาง ดาวน์โหลด ประกาศ โปงลาง ดาวน์โหลด ใบสมัครโปงลาง ประกวดหมอลำกลอนทำนองอีสาน ดาวน์โหลด ประกาศหมอลำกลอน ดาวน์โหลด ใบสมัครหมอลำกลอน (เยาวชน) ดาวน์โหลด ใบสมัครหมอลำกลอน (ประชาชน)

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลงฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ กับชาวต่างชาติ

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางไปยังวัดเจดีย์หลวง เพื่อฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ กับชาวต่างประเทศ ฝึกการฟัง และ การพูด ณ จ.เชียงใหม่ วิทยาเขตล้านนา โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข เป็นหัวหน้าโครงการฝึกภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน

โครงการอบรมสื่อพระพุทธศาสนานานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการอบรมสื่อพระพุทธศาสนา นานาชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมี พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร.เป็นหัวหน้าโครงการและท่านที่ร่วมสร้างพลังแห่งการเผยแผ่…พี่สิงห์ มิวสิค และแต้ม แซ็คและผัดไทย บ้านสิงห์ คุณกัมพล ดวงชิน คุณโจอี้ ศรีเมืองขอน จำนงค์ นามมา พรรรณ เพชรแสน และผู้ร่วมงานทุกท่าน…ครงการตัดต่อสื่อนานาชาติ มมร ของเรา…พวกเราคือ ทีมงานที่ทรงพลัง ดิจิทัล

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถวายเทียนพรรษา

นักศึกษา มมร.อส.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน รายละเอียดจตุปัจจัย 4,100 บาท เทียนพรรษา 1 คู่ =570 ธูป 1 กล่อง = 85 ผ้าอาบน้ำฝน 1 ผืน =100 สังฆทาน 2 ชุด = 355 , 290 น้ำ 3 แพค = 100 ทั้งหมด 1,500 บาท ใส่ซองปัจจัยถวายบำรุงรักษาวัดซ่อมแซม 2,600 บาท ณ วัดโนนชัยวนาราม

อบรมโครงการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการ โดย พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย เรื่องหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศษสตร์ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยทั่วไปและนักศึกษา ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประกบอด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ได้แก่ นายวิชิต ทองประเสริฐ ศ.เกียรติคุณ ดร.แพทย์หญิง จันทรา กาบวังเหล่าถาวร และ รศ.ดร.ประทุม สร้อยวงศ์

กิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษา ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษา ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีอาจารย์ประจำสาขาสังคมสงเคราะห์และนักศึกษารวมกิจกรรมจำนวน 60 รูป/คน https://www.youtube.com/watch?v=oCbXKg7vCVU&t=1s