Announce2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญธิกา กองค้า

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญธิกา กองค้า ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นพนักงานชุมชนปฏิบัติการ @องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ชำระค่าลงทะเบียน ณ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือชำระผ่าน QR Code บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 และแจ้ง Slip การชำระไว้ที่กลุ่มไลน์สาขา ทางงานทะเบียนจะออกเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ให้ ถือว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2567

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ในรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศทำการสอบในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ด้วยการสอบสัมภาษณ์และเตรียม Portfolio มาในวันดังกล่าว เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตามกลุ่ม QR-Code รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละสาขา รายละเอียดตามปฏิทินดำเนินการที่แจ้งแล้วนั้น ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ

สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก (สนามหลวง) ระดับอุดมศึกษา

ตารางการติว (ก่อนสอบ) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ให้นักศึกษาที่กำลังสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก เข้าติวเข้มก่อนสอบตามตาราง ดังกล่าว

ขอแสดงมุทิตากับ พระปลัดวสันต์ ธีรวโร, ดร.

ขอแสดงมุทิตากับ พระปลัดวสันต์ ธีรวโร, ดร. ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน / อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มจร

ขอแสดงความยินดีกับ นายชินวัตร สีสันต์

ขอแสดงความยินดีกับ นายชินวัตร สีสันต์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นพนักงานราชการ @โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง จ.ชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกวรินทร์ แย้มพยุง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกวรินทร์ แย้มพยุง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ จ.เพชรบูรณ์

ประกวดหมอลำกลอนประยุกต์ และวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง

เกณฑ์การประกวดหมอลำกลอนประยุกต์ และ วงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท เกณฑ์การประกวดอยู่ระหว่างการปรับปรุง…. ดาวน์โหลด เกณฑ์การประกวดหมอลำกลอน ดาวน์โหลด เกณฑ์การประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณฐอร เจือจันทร์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณฐอร เจือจันทร์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 ป.ตรี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เปิดเรียน ปี4 คณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา (ภาคปกติ)ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่าง วันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2566 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เปิดเรียน ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี (ภาคพิเศษ)ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เปิดเรียน ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี (ภาคปกติ)ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลดตารางเรียน …

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 ป.ตรี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ Read More »