Bachelor2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอ้อยทิพย์ ไทยน้อย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอ้อยทิพย์ ไทยน้อย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ จ.กาฬสินธุ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาภัสสร ดาถ่ำ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาภัสสร ดาถ่ำ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนบ้านหนองหลุม จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภธิดา ศรีมา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภธิดา ศรีมา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนบ้านฝายดินสอ จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจวรรณ ภาโนมัย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจวรรณ ภาโนมัย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนบ้านหนองไฮ จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจมา ชัยชาญ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจมาศ ชัยชาญ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนชุมชนดูนสาด จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลดา นากา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลดา นากา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา จ.หนองบัวลำภู

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีโชติ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีโชติ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนบ้านเกิ้ง จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมรัตน์ สุสี

ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมรัตน์ สุสี ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นนักสังคมสงเคราะห์ @ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์สาย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์สาย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น บรรจุเป็นข้าราชการครู @โรงเรียนบ้านดอนงัว จ.อุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเอื้อมพร วงศ์ษา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเอื้อมพร วงศ์ษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น นักสังคมสงเคราะห์ @สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น