Bachelor

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเทพธิดา ประดิษฐผล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเทพธิดา ประดิษฐผล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญาภรณ์ ชาตะรักษ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญาภรณ์ ชาตะรักษ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านนาบัว จ.ชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา พิมพ์สิม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา พิมพ์สิม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ตารางเรียนนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี 1/2567

ตารางเรียนนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 1/2567  ดาวน์โหลดตารางเรียน

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2567 ณ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครและกำหนดการ ระเบียบการรับสมัคร กำหนดการ

การประชุมวิชาการและการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดจากปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด -19 การปรับตัวของคนหลากหลายอาชีพโดยเฉพาะแวดวงการศึกษาต้องปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงบนหลักการปรับตัวในยุค Disruption การศึกษาจึงเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น ทุกองค์การทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น จึงตระหนักเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษา ในระดับโลก องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้การศึกษาเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหัสวรรษ 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 4 ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การวิจัยจึงเป็นพลังที่สำคัญในการได้มาซึ่งข้อมูลช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น    ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและศาสตร์สาขาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นผู้นำด้านวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)    ได้แบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มที่ …

การประชุมวิชาการและการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 Read More »

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 เฉพาะบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพเยีย พิศผล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพเยีย พิศผล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู คศ.1 @โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ จ.กาฬสินธุ์