Bachelor2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปี 256๖ ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) รอบที่ ๑ ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ชำระค่าลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) รอบที่ 1 อ่านประกาศรายชื่อ

เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร.อส ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 มมร.อส สมัครได้ที่  https://e-mms.mbu.ac.th/index.html สมัครครูพระ แบบออนไลน์ สมัครครูพระ แบบออนไลน์

กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2566

โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ปี1-4 บรรพชิตและคฤหัสถ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

อบรม “การพูดในพิธีการ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.อส

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ อ.รัฐวิช พาฉิมพลี และ อ.ชราวุฒิ ดาทุมมา เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “การพูดในพิธีการ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้รับฟังเพื่อเป็นความรู้ที่จะนำไปใช้ชีวิตต่อไป

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง และ ภูมิภาคเอเซีย มมร.อส

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง และ ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 9 ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม จีน อินโดนิเซีย ศรีลังกา มาเลเซีย ภูฏาน ทิเบตร และ ไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระ ชัยอาสา

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระ ชัยอาสา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู @ โรงเรียนบ้านบะยาว จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประวีณา ทองทรวง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประวีณา ทองทรวง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ บ้านห้วยน้ำเที่ยง จ.สกลนคร