alumni

alumni

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนัชพร ดีคัง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนัชพร ดีคัง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชดาพร ภูผิวแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชราภรณ์ ภูผิวแก้ว ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุและแต่งตั้งเป็นนักสังคมสงเคราะห์ประจำเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กรมราชฑัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

ขอแสดงความยินดี กับนายสุริยัน จันทร์วิเศษ ผช เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุริยัน จันทร์วิเศษ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ สามารถ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

ขอแสดงความยินดีกับ ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ สามารถ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส เข้ารับตำแหน่ง ผบ.หมู่(ผช). พงส.สภ บึงกาฬ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรารัตน์ แวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรารัตน์ แวดล้อม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอินธิรา ดารา และ นางสาวพิจิตรา วรรณคำ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอินธิรา ดารา และ นางสาวพิจิตรา วรรณคำ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร. ในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโนนพยอม และ โรงเรียนบ้านโนนศิลาศรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรพร ฉัตรอัจฉริยะกุล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรพร ฉัตรอัจฉริยะกุล ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส Passenger Service Agent : Qatar Airways Suvanabhumi Airport