Announce2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ รับทุนสนับสนุนการศึกษา จากเงินชดเชยส่วนต่างค่าเทอม มมร.อส

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิรับเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ดำเนินการเอกสารให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 3 – 18 มกราคม 2566 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1. กรอกคำร้องขอรับทุนการศึกษา และรับเงินคืน ให้เรียบร้อย ดาวน์โหลดคำร้อง 2. แนบเอกสารประกอบการเบิก🔗2.1 สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง🔗2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินของเทอมที่นักศึกษาชำระและเป็นเทอมที่จะได้รับเงินคืน พร้อมลงนามรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง🔗2.3 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมลงนามรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง 3. นำส่งใบคำร้องและแนบเอกสารประกอบการเบิก ที่ห้อง 211 งานทะเบียและวัดผล หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง นายจตุพล สุวรรณราช งานทะเบียนและวัดผล (เอกสารขอรับเงินคืน) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 9/37 หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 เบอร์โทร 062-6428228 ระหว่างวันที่ 3 – 18 มกราคม 2566 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ m.me/registrationmbuisc …

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ รับทุนสนับสนุนการศึกษา จากเงินชดเชยส่วนต่างค่าเทอม มมร.อส Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายเรวัตร อินมณเฑียร

ขอแสดงความยินดีกับ นายเรวัตร อินมณเฑียร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @ โรงเรียนบรบือ จ.มหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐรัตน์ พินิจมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐรัตน์ พินิจมนตรี ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี จ.ปราจีนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรวดี ฝ่ายสีลา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรวดี ฝ่ายสีลา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @ โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน จ.ปราจีนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ นารถน้ำพอง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ นารถน้ำพอง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @ โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน จ.ขอนแก่น

ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ดร.

ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ดร. อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ 21/2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนชิต สนทอง

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนชิต สนทอง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับตำแหน่งตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ @ โรงพยาบาลมุกดาหารleo.

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทยา หลงมา

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทยา หลงมา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับตำแหน่งตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์@ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพึ่ง จังหวัดนครพนม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิจิตรา พลสำโรง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิจิตรา พลสำโรง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับตำแหน่งตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน@ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภัสสราภรณ์ อันทะปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภัสสราภรณ์ อันทะปัญญา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ได้รับตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ประจำศาลจังหวัดขอนแก่น