รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) จนถึงรดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม รองรับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)
– ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ค่าเทอม 5,000 บาทสำหรับรรพชิต และ 6,000 บาท สำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์หรือฆราวาส
– ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ค่าเทอม 8,000 บาท สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

เหลือระยะเวลาการรับสมัคร

  • 00วัน
  • 00ชั่วโมง
  • 00นาที
  • 00วินาที

ตารางค่าบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม)

กำหนดการการสอบเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

ปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

ปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

ปริญญาโท-เอก