document_inform

กำหนดการพิธีไหว้ครู ระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) และ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

กำหนดการ : โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – เอก) และระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์) และทำบุญผ้าป่าสามัคคีและถวายภัตตาหารเพลพระคณาจารย์และพระนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และ ประเพณีโครงการวันสำคัญทางศาสนา

พิธีพิธีถวายพระพรชัยมงคล และ ประเพณีโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา ณ อาคารศูนย์วิทบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตารางเรียน 1/2566 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

ตารางเรียน 1/2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ตารางเรียน ภาคปกติ ตารางเรียน ภาคพิเศษ

ปฏิทินกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษาใหม่ 2566 ป.ตรี ภาคปกติ

ปฏิทินกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษาใหม่ 2566 ป.ตรี ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ ดาวน์โหลดแบบ PDF

โครงการ KM Day (Online) คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการจัดทำ KM ทั้งหมด 5 ด้าน  1. ด้านปริยัติ (การผลิตบัณฑิต) เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 2. ด้านประยุกต์ เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบธรรมศึกษาออนไลน์  3. ด้านปฏิบัติ เรื่อง แนวทางในการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลของการจัดโครงการ  4. ด้านปฏิบถ เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมหมอลำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  5. ด้านปฏิรูป เรื่อง การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดทำโครงการ KM Day (Online) คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านปริยัติ (การผลิตบัณฑิต) เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู โดยมีคณะผู้จัดทำ  1. นายคชา ปราณีตพลกรัง       2. นายสุทธิพงษ์ …

โครงการ KM Day (Online) คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Read More »