สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา

พม.สมบัติ คุเณสโก, ดร.

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา

พม.สุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ผศ. ดร

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา

ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ

ศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา

ดร.ประสงค์ พรมศรี

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา

ผศ.ดร.อัครเดช นีละโยธิน

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา

รหัสและชื่อหลักสูตร   
 ประเภทการขอรับทราบ หลักสูตรใหม่  
 จำนวนปริญญา หลักสูตรใหม่ 1 ปริญญา  
 เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2558  
 วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 27/03/2563  
 ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน 2563 
  หลักสูตรสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.   
  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.   
     
 1.1.1 ชื่อภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา  
 1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in Buddhist and Philosophical Research  
 1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน:สถานที่จัดการเรียนการสอนอื่นๆ (โปรดระบุ):มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

 

ระบบจัดการศึกษา  
 1.5.1 การจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน ไม่มี  

โครงสร้างหลักสูตร

รายการ

จำนวนหน่วยกิต

แบบ ๑.๑

แบบ ๒.๑

๑.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

๒.  หมวดวิชาบังคับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

๓.  หมวดวิชาเรียน (Course work) ไม่น้อยกว่า

– หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน (Core Courses)

– หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา (Required Courses)

– หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)

๔.  สอบคุณสมบัติ

๕.  ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

(๑๒)

 

 

 

 

 

S

๖๙

(๙)

(๙)

๓๓

๑๘

S

๓๖

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

๖๙

๖๙