พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร.

รองอธิการบดี

พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ

ผอ.สำนักงาน

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.

ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์

ดร.เอกชาตรี สุขเสน

ผช.อธิการบดี

วิทยาลัยศาสนศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา

รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ

รองศาสตราจารย์

พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองอธิการบดี

พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ/หน.งานควบคุมภายใน

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์/รก.หัวหน้าฝ่าย/ปธ.ควบคุมภายใน/หน.งานกิจการ นศ.บัณฑิต/งานธรรมศึกษา

ผศ.ดร.วิทูล ทาชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน.งานบัณฑิต/หน.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/หน.งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา

พม.สมบัติ คุเณสโก, ดร.

อาจารย์

งานทุน/งานกิจการ นศ.บรรพชิต/งานธรรมศึกษา

พม.สุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ผศ.ดร.

อาจารย์

งานกิจการ นศ. ภาคปกติ/งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา/งานธรรมศึกษา

ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ

ศาสตราจารย์

ดร.ประสงค์ พรมศรี

อาจารย์

ผศ.ดร.อัครเดช นีละโยธิน

อาจารย์

งานโรงอาหาร/อาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา

ดร.ประชัน ชะชิกุล

อาจารย์

งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา/อาคารสถานที่ครุภัณฑ์และยานพาหนะ

พระพจนันท์ อภิวฑฺฒโน, ดร.

อาจารย์

งานทุน/งานธรรมศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์

พม.วิรุธ วิโรจโน, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน.ฝ่ายจัดการศึกษา/หน.งานกิจการนักศึกษาภาคนอกเวลาฯ/งานธรรมศึกษา/งานวิชาพระพุทธศาสนา

พระวรชัต ปยุตฺโต, ดร.

อาจารย์

งานกิจการ นศ.บรรพชิต/งานกิจการนักศึกษาภาคนอกเวลาฯ/งานธรรมศึกษา

ดร.ชนาธิป ศรีโท

อาจารย์

ครูพระสอนศีลธรรม/งาน ศุนย์อุบลราชธานี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

พม.สุรวุฒฺิ จนฺทธมฺโม, ดร

อาจารย์

งานกิจการ นศ. ภาคปกติ/งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา/งานธรรมศึกษา

ผศ.ดร.ธนากร ชูสุขเสริม

ผู้่ช่วยศาสตราจารย์

หน.งานโรงอาหาร/หน.อาคารครุภัณฑ์และยานพาหนะ

พม.วิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร,ดร.

อาจารย์

หน.ศุนย์อุบลราชธานี

พม.สมบัติ คุเณสโก, ดร.

อาจารย์

งานทุน/งานกิจการ นศ.บรรพชิต/งานธรรมศึกษา

ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

พม.ศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์/รก.หัวหน้าฝ่าย/ปธ.ควบคุมภายใน/หน.งานกิจการ นศ.บัณฑิต/งานธรรมศึกษา

ผศ.ดร.วิทูล ทาชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน.งานบัณฑิต/หน.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/หน.งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ

รองศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข

รองศาสตราจารย์

งานอาคารเรียนและหอสมุด

รศ.ดร.เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์

งานวิชาพระพุทธศาสนา

ผศ.ศักดิพงษ์ โสภาจร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาคารครุภัณฑ์และยานพาหนะ

พม.สัจจารักษ์ ปาลโก

อาจารย์

งานกิจการ นศ. ภาคปกติ/งานธรรมศึกษา

อ.คัมภีรภพ คงสำรวย

อาจารย์

หน.ทะเบียนและวัดผล/หน.งานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายจัดการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานควบคุมภายใน/งานประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

ผศ.ดร.อาทิตย์ ผ่านพูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน.ศูนย์หนองบัวลำภู

อ.มนต์เทียน มนตราภิบูลย์

อาจารย์

งานโรงอาหาร/งานศูนย์หนองบัวลำภู/งานกิจการนักศึกษาภาคนอกเวลา

ดร.อภิชิต เหมือยไธสง

อาจารย์

งานวารสาร/อาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ/งานศูนย์หนองบัวลำภู/งานกิจการนักศึกษาภาคนอกเวลาฯ/งานวิชาการทหาร/งานประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.ณฐอร เจือจันทร์

อาจารย์

งานกิจการ นศ.ภาคนอกเวลาฯ

พระณัฐวุฒิ อภิปุญฺโญฺ

อาจารย์

งานกิจการนักศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อ.วรเทพ เวียงแก

อาจารย์

หน.งานวิชาการทหาร/หน.งานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์/งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.สิทธิพร เกษจ้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน.งานวารสาร/งานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ผศ.ดร.

อาจารย์

หน.งานกิจการ นศ. ภาคปกติ/หน.งานประกันอุบัติเหตุ/งานวารสาร/มกุฏบุ๊ก/งานธรรมศึกษา/เลขานุการรองอธิการบดี

ดร.เอนก มูลมา

อาจารย์

งานอุทยานธรรม/งานโรงอาหาร/อาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ/เลขา ผอ.สำนักงาน

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาริณี โสภาจร

อาจารย์

งานประชาสัมพันธ์/งานพัสดุ/งานกิจการ นศ.ภาคปกติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ

อาจารย์

งานวารสาร/งานโรงอาหาร/งานกิจการ นศ.ภาคนอกเวลา/งานวิชาการทหาร/เลขานุการรองอธิการบดี

พม.ชัยชนะ ชยชโน

อาจารย์

งานทุน/งานกิจการ นศ.บรรพชิต

อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ

อาจารย์

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เผยแผ่และสื่อ/งานโครงการ

อ.สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย

อาจารย์

ครูพระสอนศีลธรรม/เผยแผ่และสื่อ/งานโครงการ

อ.พงษ์มนัส ดีอด

อาจารย์

งานกิจการ นศ. ภาคปกติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

อ.ถาวร วรบุตร

อาจารย์

งานคุรุสภา/อาคารครุภัณฑ์และยานพาหนะ

อ.แสงอาทิตย์ ไทยมิตร

อาจารย์

หน.งานคุรุสภา/พัสดุ/ฝ่ายจัดการศึกษา

อ.สมควร ข่าสะโปน

อาจารย์

ฝ่ายจัดการศึกษา

อ.อานันต์ กรมน้อย

อาจารย์

งานกิจการ นศ. ภาคปกติ/งานโรงอาหาร

อ.นิวัฒนา วรรณคำ

อาจารย์

งานศูนย์บริการวิชาการและงานบัณฑิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา

อ.คชา ปราณีตพลกรัง

อาจารย์

งานคุรุสภ/งานโรงอาหาร

อ.พัชรพร สาลี

อาจารย์

งานกิจการ นศ.ภาคปกติ/งานสารบรรณ

อ.ชลลัดดา สายนาโก

อาจารย์

พม.นิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน,ดร

อาจารย์

ครูพระสอนศีลธรรม/เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/งานกิจการ นศ.บรรพชิต

ดร.สมเกียรติ วุฒิธรรมาภิวัฒน์

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อ.ชุลีพร นาหัวนิล

อาจารย์

งานทะเบียนและวัดผล/งานประชาสัมพันธ์/งานควบคุมภายใน/หน.งานสารบรรณ/เลขานุการ ผอ.วิทยาลัยฯ

อ.ปาริฉัตร ไชยเดช

อาจารย์

งานทะเบียนและวัดผล

อ.ศุภวัฒน์ บุญนาดี

อาจารย์

งานทะเบียนและวัดผล/งานกิจการ นศ.ภาคปกติ/เลขานุการ ผอ.วิทยาลัยฯ

อ.ยุรัตน์ดา สุขไชย

อาจารย์

อ.พิชาญ ณ พัทลุง

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

อ.แก่นเพชร แฝงสีพล

อาจารย์

อุทยานธรรม/งานวิชาพระพุทธศาสนา

พม.ชัชวาลย์ ฐิตคุโณ

อาจารย์

หน.สารบรรณ/งานทุน/งานกิจการ นศ.บรรพชิต/งานประกันอุบัติเหตุ/งานธรรมศึกษา/เลขารองอธิการบดี/งานวิชาพระพุทธศาสนา

พระณฐโชค สุวโจ

อาจารย์

เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/ควบคุมภายใน/lสารบรรณ

อ.ประเสริฐ ชมพรมมา

อาจารย์

ครูพระสอนศีลธรรม/เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/โครงการ/อุทยานธรรม/งานโรงอาหารอาคารครุภัณฑ์และยานพาหนะ/งานกิจการ นศ. ภาคปกติ/งานวิชาการทหาร

อ.วุฒิชัย เยาวโพธิ์

อาจารย์

เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/เทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ

อาจารย์

อาคารครุภัณฑ์และยานพาหนะ

ดร.กิตติยานนท์ วรรณวงค์

อาจารย์

พัสดุ/ควบคุมภายใน/งานโรงอาหาร/อาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานประกันอุบัติเหตุ/เลขา ผอ.สำนักงาน

พระปลัดวสันต์ ธีรวโร

อาจารย์

หน.ครูพระสอนศีลธรรม/หน.เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานศูนย์หนองบัวลำภู/อุทยานธรรม/งานกิจการ นศ.บรรพชิต/งานธรรมศึกษา

อ.สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์

อาจารย์

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/งานประชาสัมพันธ์/งานบริการอาคาร/อาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/

พระครูใบฎีกาเดชา คุณสมฺปนฺโน

อาจารย์

อุทยานธรรม/งานทุน/งานกิจการ นศ.บรรพชิต

งานทะเบียนและวัดผล

อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย

ทะเบียนและวัดผล

หน.ทะเบียนและวัดผล/หน.งานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายจัดการศึกษา/อาจารย์/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานควบคุมภายใน/งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายจตุพล สุวรรณราช

ทะเบียนและวัดผล

การเงินและบัญชี/งานควบคุมภายใน/งานสารบรรณ/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/ศุนย์อุบลราชธานี/งานประกันอุบัติเหตุ

อ.ชุลีพร นาหัวนิล

ทะเบียนและวัดผล

งานประชาสัมพันธ์/งานควบคุมภายใน/อาจารย์/หน.งานสารบรรณ/เลขานุการ ผอ.วิทยาลัยฯ

น.ส.นัยน์ปพร สุภา

ทะเบียนและวัดผล

งานควบคุมภายใน/งานสารบรรณงานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/เลขานุการ ผอ.วิทยาลัยฯ/งานอาคารเรียนและหอสมุด

น.ส.ดาวฤดี ศรีษะเกษ

ทะเบียนและวัดผล

งานบุุคคล/งานบัณฑิต/การเงินและบัญชี บัณฑิต/งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา/งานบัณฑิต

น.ส.ชุติมา ศรีจารุเมธีญาณ

ทะเบียนและวัดผล บัณฑิต

การเงินและบัญชี บัณฑิตบัณฑิต/งานกิจการ นศ.บัณฑิต/งานบัณฑิต/งานโรงอาหาร/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/

น.ส.อวรรณ แก้วมาตย์

ทะเบียนและวัดผล บัณฑิต

สารบรรณ/ควบคุมภายใน/โครงการ/บริหารทั่วไป/มกุฏบุ๊ก/พัสดุงานกิจการ นศ.บัณฑิต/งานบัณฑิต

อ.ปาริฉัตร ไชยเดช

ทะเบียนและวัดผล

อาจารย์

อ.ศุภวัฒน์ บุญนาดี

ทะเบียนและวัดผล

อาจารย์/งานกิจการ นศ.ภาคปกติ/เลขานุการ ผอ.วิทยาลัยฯ

ศูนย์บริการวิชาการ

พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.

ผอ.ศุนย์บริการวิชาการ

อาจารย์/หน.งานควบคุมภายใน

น.ส.กุทัย หาระพันธ์

บรรณารักษ์

งานอาคารเรียนและหอสมุด

ดร.ขวัญใจ แก้วแสง

หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป

ควบคุมภายใน/สารบรรณ/โครงการ/มกุฏบุ๊ก/งานประกันคุณภาพการศึกษา/เลขานุการ ผอ.ศุนย์บริการฯ

อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ

อาจารย์

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/เผยแผ่และสื่อ/งานโครงการ

อ.สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย

อาจารย์

ครูพระสอนศีลธรรม/เผนแผ่และสื่อ/งานโครงการ

น.ส.พิกุลทอง อ่อนระหุง

บริหารทั่วไป

สารบรรณ/ควบคุมภายใน/โครงการ/มกุฏบุ๊ก/พัสดุเลขานุการ ผอ.ศุนย์บริการฯ

น.ส.อรวรรณ แก้วมาตย์

บริหารทั่วไป

สารบรรณ/ควบคุมภายใน/โครงการ/ทะเบียนบัณฑิต/มกุฏบุ๊ก/พัสดุงานกิจการ นศ.บัณฑิต/งานบัณฑิต

พระปลัดวสันต์ ธีรวโร

อาจารย์

หน.ครูพระสอนศีลธรรม/หน.เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานศูนย์หนองบัวลำภู/อุทยานธรรม/งานกิจการ นศ.บรรพชิต/งานธรรมศึกษา

อ.ประเสริฐ ชมพรมมา

อาจารย์

ครูพระสอนศีลธรรม/เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/โครงการ/อุทยานธรรม/งานโรงอาหารอาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ/งานกิจการ นศ. ภาคปกติ/งานวิชาการทหาร

พระณฐโชค สุวโจ

อาจารย์

เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/ควบคุมภายใน/lสารบรรณ

พม.นิวัฒน์ มหาโชติวัฑฺฒโน, ดร.

อาจารย์

ครูพระสอนศีลธรรม/เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/งานกิจการ นศ.บรรพชิต

อ.วุฒิชัย เยาวโพธิ์

อาจารย์

เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/เทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานวิทยาเขต

พม.วิศักดิ์ ชาตสุโภ

ผอ.สำนักงาน

ดร.เอกชาตรี สุขเสน

ผช.อธิการบดี

นายวิไล ไชยทาง

ยานพาหนะ

อาคารครุภัณฑ์และยานพาหนะ

ดร.พิสุทธิ์ อุดชาชน

หน.การเงินและบัญชี/หน.จัดเก็บรายได้

พม.ชัชวาลย์ ฐิตคุโณ

อาจารย์

หน.สารบรรณ/งานทุน/งานกิจการ นศ.บรรพชิต/งานประกันอุบัติเหตุ/งานธรรมศึกษา/เลขารองอธิการบดี/งานวิชาพระพุทธศาสนา

น.ส.วาสนา ทาชา

แผนและงบประมาณ/ควบคุมภายใน

อ.กิตติยานนท์ วรรณวงค์

อาจารย์

พัสดุ/ควบคุมภายใน/งานโรงอาหาร/อาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานประกันอุบัติเหตุ/เลขานุการ ผอ.สำนักงาน

น.ส.กุลธิดา วรรณวงค์

ประกันคุณภาพการศึกษา

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/เลขานุการ ผช.อธิการบดี

น.ส.สุรีพร พระสุนิล

การเงินและบัญชี

ควบคุมภายใน/หน.ตรวจก่อนจ่าย/กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/เลขานุการ ผช.อธิการบดี

น.ส.ปราณปริยา ฝาสุตะ

การเงินและบัญชี

ควบคุมภายใน/สารบรรณ/จัดเก็บรายได้/ตรวจก่อนจ่าย/งานประกันอุบัติเหตุ/เลขานุการ ผอ.สำนักงาน

น.ส.ดาวฤดี มุ่งหมาย

งานบุคคล

งานบัณฑิต/งานประกันคุณภาพการศึกษา/เลขานุการ ผช.อธิการบดี

นายไพรวัลย์ แก้วไพฑูล

อาคารสถานที่/งานบริการอาคาร

นายแสนณรงค์ สีดาคำ

อาคารสถานที่

นางสาวเกษร สีดาคำ

อาคารสถานที่

นางลำไพ หาโต่ง

อาคารสถานที่