พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร.

รองอธิการบดี

พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

พระครูสิริสารเมธี

ผอ.สำนักงาน

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.

ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์

ดร.เอกชาตรี สุขเสน

ผช.อธิการบดี

วิทยาลัยศาสนศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา

รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ

รองศาสตราจารย์

พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองอธิการบดี

พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ/หน.งานควบคุมภายใน

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์/รก.หัวหน้าฝ่าย/ปธ.ควบคุมภายใน/หน.งานกิจการ นศ.บัณฑิต/งานธรรมศึกษา

ผศ.ดร.วิทูล ทาชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน.งานบัณฑิต/หน.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/หน.งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา

พม.สมบัติ คุเณสโก, ดร.

อาจารย์

งานทุน/งานกิจการ นศ.บรรพชิต/งานธรรมศึกษา

พม.สุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ผศ.ดร.

อาจารย์

งานกิจการ นศ. ภาคปกติ/งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา/งานธรรมศึกษา

ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ

ศาสตราจารย์

ดร.ประสงค์ พรมศรี

อาจารย์

ผศ.ดร.อัครเดช นีละโยธิน

อาจารย์

งานโรงอาหาร/อาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา

ดร.รัชนีฉาย เฉยรอด

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา

ดร.ประชัน ชะชิกุล

อาจารย์

งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา/อาคารสถานที่ครุภัณฑ์และยานพาหนะ

พระพจนันท์ อภิวฑฺฒโน, ดร.

อาจารย์

งานทุน/งานธรรมศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์

พม.วิรุธ วิโรจโน, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน.ฝ่ายจัดการศึกษา/หน.งานกิจการนักศึกษาภาคนอกเวลาฯ/งานธรรมศึกษา/งานวิชาพระพุทธศาสนา

พระวรชัต ปยุตฺโต, ดร.

อาจารย์

งานกิจการ นศ.บรรพชิต/งานกิจการนักศึกษาภาคนอกเวลาฯ/งานธรรมศึกษา

ดร.ณฐอร เจือจันทร์

อาจารย์

งานกิจการ นศ.ภาคนอกเวลาฯ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

พม.สุรวุฒฺิ จนฺทธมฺโม, ผศ.ดร

อาจารย์

งานกิจการ นศ. ภาคปกติ/งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา/งานธรรมศึกษา

ผศ.ดร.ธนากร ชูสุขเสริม

ผู้่ช่วยศาสตราจารย์

หน.งานโรงอาหาร/หน.อาคารครุภัณฑ์และยานพาหนะ

พม.วิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร,ดร.

อาจารย์

หน.ศุนย์อุบลราชธานี

พม.สมบัติ คุเณสโก, ดร.

อาจารย์

งานทุน/งานกิจการ นศ.บรรพชิต/งานธรรมศึกษา

ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

พม.ศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์/รก.หัวหน้าฝ่าย/ปธ.ควบคุมภายใน/หน.งานกิจการ นศ.บัณฑิต/งานธรรมศึกษา

ผศ.ดร.วิทูล ทาชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน.งานบัณฑิต/หน.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/หน.งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ

รองศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา

ดร.รัชนีฉาย เฉยรอด

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

ผศ.ดร.สิทธิพร เกษจ้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน.งานวารสาร/งานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข

รองศาสตราจารย์

งานอาคารเรียนและหอสมุด

รศ.ดร.เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์

งานวิชาพระพุทธศาสนา

ผศ.ศักดิพงษ์ โสภาจร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาคารครุภัณฑ์และยานพาหนะ

พม.สัจจารักษ์ ปาลโก

อาจารย์

งานกิจการ นศ. ภาคปกติ/งานธรรมศึกษา

อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย

อาจารย์

หน.ทะเบียนและวัดผล/หน.งานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายจัดการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานควบคุมภายใน/งานประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

ผศ.ดร.อาทิตย์ ผ่านพูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน.ศูนย์หนองบัวลำภู

อ.มนต์เทียน มนตราภิบูลย์

อาจารย์

งานโรงอาหาร/งานศูนย์หนองบัวลำภู/งานกิจการนักศึกษาภาคนอกเวลา

ดร.อภิชิต เหมือยไธสง

อาจารย์

งานวารสาร/อาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ/งานศูนย์หนองบัวลำภู/งานกิจการนักศึกษาภาคนอกเวลาฯ/งานวิชาการทหาร/งานประกันคุณภาพการศึกษา

พระณัฐวุฒิ อภิปุญฺโญฺ

อาจารย์

งานกิจการนักศึกษา

พระวุฒิไกร อภิรกฺโข

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อ.วรเทพ เวียงแก

อาจารย์

หน.งานวิชาการทหาร/หน.งานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์/งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.สิทธิพร เกษจ้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน.งานวารสาร/งานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ผศ.ดร.

อาจารย์

หน.งานกิจการ นศ. ภาคปกติ/หน.งานประกันอุบัติเหตุ/งานวารสาร/มกุฏบุ๊ก/งานธรรมศึกษา/เลขานุการรองอธิการบดี

ดร.เอนก มูลมา

อาจารย์

งานอุทยานธรรม/งานโรงอาหาร/อาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ/เลขา ผอ.สำนักงาน

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาริณี โสภาจร

อาจารย์

งานประชาสัมพันธ์/งานพัสดุ/งานกิจการ นศ.ภาคปกติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ

อาจารย์

งานวารสาร/งานโรงอาหาร/งานกิจการ นศ.ภาคนอกเวลา/งานวิชาการทหาร/เลขานุการรองอธิการบดี

พม.ชัยชนะ ชยชโน

อาจารย์

งานทุน/งานกิจการ นศ.บรรพชิต

อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ

อาจารย์

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เผยแผ่และสื่อ/งานโครงการ

อ.สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย

อาจารย์

ครูพระสอนศีลธรรม/เผยแผ่และสื่อ/งานโครงการ

อ.พงษ์มนัส ดีอด

อาจารย์

งานกิจการ นศ. ภาคปกติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

อ.ถาวร วรบุตร

อาจารย์

งานคุรุสภา/อาคารครุภัณฑ์และยานพาหนะ

ดร.แสงอาทิตย์ ไทยมิตร

อาจารย์

หน.งานคุรุสภา/พัสดุ/ฝ่ายจัดการศึกษา

อ.สมควร ข่าสะโปน

อาจารย์

ฝ่ายจัดการศึกษา

อ.อานันต์ กรมน้อย

อาจารย์

งานกิจการ นศ. ภาคปกติ/งานโรงอาหาร

อ.นิวัฒนา วรรณคำ

อาจารย์

งานศูนย์บริการวิชาการและงานบัณฑิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ดร.คชา ปราณีตพลกรัง

อาจารย์

งานคุรุสภา/งานโรงอาหาร

อ.พัชรพร สาลี

อาจารย์

งานกิจการ นศ.ภาคปกติ/งานสารบรรณ

พม.นิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน,ดร

อาจารย์

ครูพระสอนศีลธรรม/เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/งานกิจการ นศ.บรรพชิต

ดร.สมเกียรติ วุฒิธรรมาภิวัฒน์

อาจารย์

นางสาวกาญจนาพร พองพรหม

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อ.ชุลีพร นาหัวนิล

อาจารย์

งานทะเบียนและวัดผล/งานประชาสัมพันธ์/งานควบคุมภายใน/หน.งานสารบรรณ/เลขานุการ ผอ.วิทยาลัยฯ

อ.ปาริฉัตร ไชยเดช

อาจารย์

งานทะเบียนและวัดผล

อ.ศุภวัฒน์ บุญนาดี

อาจารย์

งานทะเบียนและวัดผล/งานกิจการ นศ.ภาคปกติ/เลขานุการ ผอ.วิทยาลัยฯ

อ.ยุรัตน์ดา สุขไชย

อาจารย์

อ.พิชาญ ณ พัทลุง

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

อ.แก่นเพชร แฝงสีพล

อาจารย์

อุทยานธรรม/งานวิชาพระพุทธศาสนา

พม.ชัชวาลย์ ฐิตคุโณ

อาจารย์

หน.สารบรรณ/งานทุน/งานกิจการ นศ.บรรพชิต/งานประกันอุบัติเหตุ/งานธรรมศึกษา/เลขารองอธิการบดี/งานวิชาพระพุทธศาสนา

พระณฐโชค สุวโจ

อาจารย์

เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/ควบคุมภายใน/lสารบรรณ

อ.ประเสริฐ ชมพรมมา

อาจารย์

ครูพระสอนศีลธรรม/เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/โครงการ/อุทยานธรรม/งานโรงอาหารอาคารครุภัณฑ์และยานพาหนะ/งานกิจการ นศ. ภาคปกติ/งานวิชาการทหาร

อ.วุฒิชัย เยาวโพธิ์

อาจารย์

เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/เทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ

อาจารย์

อาคารครุภัณฑ์และยานพาหนะ

ดร.กิตติยานนท์ วรรณวงค์

อาจารย์

พัสดุ/ควบคุมภายใน/งานโรงอาหาร/อาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานประกันอุบัติเหตุ/เลขา ผอ.สำนักงาน

พระปลัดวสันต์ ธีรวโร, ดร.

อาจารย์

หน.ครูพระสอนศีลธรรม/หน.เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานศูนย์หนองบัวลำภู/อุทยานธรรม/งานกิจการ นศ.บรรพชิต/งานธรรมศึกษา

อ.สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์

อาจารย์

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/งานประชาสัมพันธ์/งานบริการอาคาร/อาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/

พระครูใบฎีกาเดชา คุณสมฺปนฺโน

อาจารย์

อุทยานธรรม/งานทุน/งานกิจการ นศ.บรรพชิต

งานทะเบียนและวัดผล

อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย

ทะเบียนและวัดผล

หน.ทะเบียนและวัดผล/หน.งานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายจัดการศึกษา/อาจารย์/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานควบคุมภายใน/งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายจตุพล สุวรรณราช

ทะเบียนและวัดผล

การเงินและบัญชี/งานควบคุมภายใน/งานสารบรรณ/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/ศุนย์อุบลราชธานี/งานประกันอุบัติเหตุ

อ.ชุลีพร นาหัวนิล

ทะเบียนและวัดผล

งานประชาสัมพันธ์/งานควบคุมภายใน/อาจารย์/หน.งานสารบรรณ/เลขานุการ ผอ.วิทยาลัยฯ

น.ส.นัยน์ปพร สุภา

ทะเบียนและวัดผล

งานควบคุมภายใน/งานสารบรรณงานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/เลขานุการ ผอ.วิทยาลัยฯ/งานอาคารเรียนและหอสมุด

น.ส.ดาวฤดี ศรีษะเกษ

ทะเบียนและวัดผล

งานบุุคคล/งานบัณฑิต/การเงินและบัญชี บัณฑิต/งานกิจการ นศ.บัณฑิตศึกษา/งานบัณฑิต

น.ส.ชุติมา ศรีจารุเมธีญาณ

ทะเบียนและวัดผล บัณฑิต

การเงินและบัญชี บัณฑิตบัณฑิต/งานกิจการ นศ.บัณฑิต/งานบัณฑิต/งานโรงอาหาร/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/

น.ส.อวรรณ แก้วมาตย์

ทะเบียนและวัดผล บัณฑิต

สารบรรณ/ควบคุมภายใน/โครงการ/บริหารทั่วไป/มกุฏบุ๊ก/พัสดุงานกิจการ นศ.บัณฑิต/งานบัณฑิต

อ.ปาริฉัตร ไชยเดช

ทะเบียนและวัดผล

อาจารย์

อ.ศุภวัฒน์ บุญนาดี

ทะเบียนและวัดผล

อาจารย์/งานกิจการ นศ.ภาคปกติ/เลขานุการ ผอ.วิทยาลัยฯ

ศูนย์บริการวิชาการ

พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.

ผอ.ศุนย์บริการวิชาการ

อาจารย์/หน.งานควบคุมภายใน

น.ส.กุทัย หาระพันธ์

บรรณารักษ์

งานอาคารเรียนและหอสมุด

ดร.ขวัญใจ แก้วแสง

หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป

ควบคุมภายใน/สารบรรณ/โครงการ/มกุฏบุ๊ก/งานประกันคุณภาพการศึกษา/เลขานุการ ผอ.ศุนย์บริการฯ

อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ

อาจารย์

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/เผยแผ่และสื่อ/งานโครงการ

อ.สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย

อาจารย์

ครูพระสอนศีลธรรม/เผนแผ่และสื่อ/งานโครงการ

น.ส.พิกุลทอง อ่อนระหุง

บริหารทั่วไป

สารบรรณ/ควบคุมภายใน/โครงการ/มกุฏบุ๊ก/พัสดุเลขานุการ ผอ.ศุนย์บริการฯ

น.ส.อรวรรณ แก้วมาตย์

บริหารทั่วไป

สารบรรณ/ควบคุมภายใน/โครงการ/ทะเบียนบัณฑิต/มกุฏบุ๊ก/พัสดุงานกิจการ นศ.บัณฑิต/งานบัณฑิต

พระปลัดวสันต์ ธีรวโร, ดร.

อาจารย์

หน.ครูพระสอนศีลธรรม/หน.เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานศูนย์หนองบัวลำภู/อุทยานธรรม/งานกิจการ นศ.บรรพชิต/งานธรรมศึกษา

อ.ประเสริฐ ชมพรมมา

อาจารย์

ครูพระสอนศีลธรรม/เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/โครงการ/อุทยานธรรม/งานโรงอาหารอาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ/งานกิจการ นศ. ภาคปกติ/งานวิชาการทหาร

พระณฐโชค สุวโจ

อาจารย์

เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/ควบคุมภายใน/lสารบรรณ

พม.นิวัฒน์ มหาโชติวัฑฺฒโน, ดร.

อาจารย์

ครูพระสอนศีลธรรม/เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/งานกิจการ นศ.บรรพชิต

อ.วุฒิชัย เยาวโพธิ์

อาจารย์

เผยแผ่และสื่อ/อบรมและพัฒนา/เทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานวิทยาเขต

พม.วิศักดิ์ ชาตสุโภ

ผอ.สำนักงาน

ดร.เอกชาตรี สุขเสน

ผช.อธิการบดี

นายวิไล ไชยทาง

ยานพาหนะ

อาคารครุภัณฑ์และยานพาหนะ

ดร.พิสุทธิ์ อุดชาชน

หน.การเงินและบัญชี/หน.จัดเก็บรายได้

พม.ชัชวาลย์ ฐิตคุโณ

อาจารย์

หน.สารบรรณ/งานทุน/งานกิจการ นศ.บรรพชิต/งานประกันอุบัติเหตุ/งานธรรมศึกษา/เลขารองอธิการบดี/งานวิชาพระพุทธศาสนา

น.ส.วาสนา ทาชา

แผนและงบประมาณ/ควบคุมภายใน

ดร.กิตติยานนท์ วรรณวงค์

อาจารย์

พัสดุ/ควบคุมภายใน/งานโรงอาหาร/อาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานประกันอุบัติเหตุ/เลขานุการ ผอ.สำนักงาน

น.ส.กุลธิดา วรรณวงค์

ประกันคุณภาพการศึกษา

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/เลขานุการ ผช.อธิการบดี

น.ส.สุรีพร พระสุนิล

การเงินและบัญชี

ควบคุมภายใน/หน.ตรวจก่อนจ่าย/กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/เลขานุการ ผช.อธิการบดี

น.ส.ปราณปริยา ฝาสุตะ

การเงินและบัญชี

ควบคุมภายใน/สารบรรณ/จัดเก็บรายได้/ตรวจก่อนจ่าย/งานประกันอุบัติเหตุ/เลขานุการ ผอ.สำนักงาน

น.ส.ดาวฤดี มุ่งหมาย

งานบุคคล

งานบัณฑิต/งานประกันคุณภาพการศึกษา/เลขานุการ ผช.อธิการบดี

นายไพรวัลย์ แก้วไพฑูล

อาคารสถานที่/งานบริการอาคาร

นายแสนณรงค์ สีดาคำ

อาคารสถานที่

นางสาวเกษร สีดาคำ

อาคารสถานที่

นางลำไพ หาโต่ง

อาคารสถานที่