สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์

พม.วิรุธ วิโรจโน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์

พระวรชัต ปยุตฺโต

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์

ดร.ณฐอร เจือจันทร์

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์

รหัสและชื่อหลักสูตร   
 ประเภทการขอรับทราบ หลักสูตรใหม่  
 จำนวนปริญญา หลักสูตรใหม่ 1 ปริญญา  
 เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2558  
 วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 25/04/2562  
 ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน 2562 
  หลักสูตรสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.   
  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.   
     
 1.1.1 ชื่อภาษาไทย:หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์  
 1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:Master of Political Science Program in Buddhistic Local Government  
 1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน:สถานที่จัดการเรียนการสอนอื่นๆ (โปรดระบุ):มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
ระบบจัดการศึกษา  
 1.5.1 การจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน ไม่มี 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

รายการ

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก ๒

แผน ข

รายวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

(๖)

(๖)

รายวิชาบังคับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

(๓)

(๓)

รายวิชาเรียน (Course work) ไม่น้อยกว่า

- รายวิชาบังคับ (Required Courses)

- รายวิชาเอก (Major Courses)

- รายวิชาเลือก (Elective Courses)

๓๐

๑๘

 ๓

๓๖

๑๘

วิทยานิพนธ์  (Thesis)

๑๒

-

สารนิพนธ์  (Thematic Paper)

-

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

๔๒

๔๒

หมายเหตุ : 

๑) นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ต้องสอบผ่านวิชา GS ๔๗๒๐๓  ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ ในระดับคะแนน S (Satisfactory)
๒) นักศึกษาผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตเพิ่มเติมจำนวน ๒ รายวิชา ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรดังนี้

     รหัสวิชา              รายวิชา   หน่วยกิต
GS ๔๗๑๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์                (๓) (๓-๐-๖)
   Introduction to Political Science

GS ๔๗๑๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ (๓) (๓-๐-๖)
Introduction to Public Administration

๓) นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต ทางด้านรัฐศาสตร์ เพิ่มเติมจำนวน ๑ รายวิชา ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ดังนี้

     รหัสวิชา                  รายวิชา   หน่วยกิต
GS ๔๗๒๐๓ ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์          (๓) (๓-๐-๖)
English for Political Scientist