สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

อ.สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา

ดร.กิตติยานนท์ วรรณวงค์

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา

พระปลัดวสันต์ ธีรวโร

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา

อ.สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา

พระครูใบฎีกาเดชา คุณสมฺปนฺโน

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร

ประเภทการขอรับทราบ หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง)
จำนวนปริญญา หลักสูตรปรับปรุง 1 ปริญญา
ใช้เกณฑ์การประเมิน 2565
วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 27/03/2566
ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน 2566
หลักสูตรสังกัดคณะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.2562

1.1.1 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปี)
1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Social Studies
1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต
1) รายวิชาพื้นฐาน บังคับเรียน ไม่นับหน่วยกิต 2 รายวิชา
2) รายวิชาบังคับเรียน 8 รายวิชา จำนวน 24 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 119 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 18 หน่วยกิต
1.1) รายวิชาบังคับเรียน 12 หน่วยกิต
1.2) รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
2.1) รายวิชาชีพครู 12 หน่วยกิต
2.2) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 13 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนสังคมศึกษา 60 หน่วยกิต
1.1) รายวิชาบังคับเรียน 40 หน่วยกิต
1.2) รายวิชาเลือกเรียน 20 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 143 หน่วยกิต

1.3.3 ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
1.3.4 การรับผู้เข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
1.3.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
1.3.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

PLO 1 รอบรู้ในศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีสมัยใหม่เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งใฝ่เรียน ใฝ่รู้ บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างมีความรับผิดชอบ
Sub PLO 1.1 อธิบายแนวคิดและทฤษฎีสมัยใหม่ และคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งที่จะนำมาพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้
Sub PLO 1.2 ประยุกต์ใช้ศาสตร์แนวคิด ทฤษฎีสมัยใหม่ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม มีจิตอาสาและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
Sub PLO 1.3 วิเคราะห์หลักการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตครอบครัว และสังคมได้อย่างมีเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างมีความรับผิดชอบ


PLO 2 รอบรู้ในศาสตร์ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
Sub PLO 2.1 อธิบายการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นในชีวิตประจำวันได้
Sub PLO 2.2 ประยุกต์ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา เหมาะสมกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น แสดงออกถึงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
Sub PLO 2.3 เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการใช้งานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม


PLO 3 รอบรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมตามแนวทางพุทธธรรมนำปัญญา เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพุทธ
Sub PLO 3.1 อธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
Sub PLO 3.2 นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติเพื่อพัฒนา และแก้ปัญหาตนเองและสังคมได้
Sub PLO 3.3 ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพุทธ


PLO 4 ประยุกต์องค์ความรู้ทางปรัชญา ศาสนา หลักธรรม เผยแพร่ของพุทธศาสนา ศาสนาสากล อันเป็นความจริงในระดับคุณค่า และความหมายของสรรพสิ่งต่าง ๆ โดยใช้หลักเหตุผล
Sub PLO 4.1 ระบุและขยายความหลักปรัชญา ศาสนา ประวัติของพระพุทธเจ้าและศาสดาแห่งศาสนาอื่น ๆ
Sub PLO 4.2 ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา ศาสนา หลักธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา ศาสนาสากล อันเป็นความจริงในระดับคุณค่าและความหมายของสรรพสิ่งต่าง ๆ โดยใช้หลักเหตุผล


PLO 5 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแนวคิดทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ศึกษาประเด็นเชิงวิชาการสังคม สิ่งแวดล้อมและประชากร
Sub PLO 5.1 ระบุและอธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่
Sub PLO 5.2 ประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เชิงวิชาการและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สารสนเทศ

PLO 6 ประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ หลักเหตุผลทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sub PLO 6.1 ประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ หลักเหตุผลทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sub PLO 6.2อธิบายแนวคิด หลักการ หลักเหตุผลทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sub PLO 6.3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับศาสตร์อื่น ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


PLO 7 ประยุกต์ใช้ศาสตร์การสอนสังคมศึกษา จิตวิทยาสำหรับครู หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การวัดการประเมินผล การวิจัย การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา
Sub PLO 7.1 เลือกศาสตร์การสอนสังคมศึกษา ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครูหลักการ แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
Sub PLO 7.2 อธิบายศาสตร์การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การนำหลักการทางจิตวิทยามาร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับธรรมชาติของผู้เรียน
Sub PLO 7.3 ใช้ศาสตร์การสอนสังคมศึกษาในการวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล


PLO 8 เชื่อมโยงองค์ความรู้และศาสตร์การสอนสังคมศึกษาและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยพุทธบูรณาการในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู
Sub PLO 8.1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศาสตร์การสอนสังคมศึกษา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการวางแผนและการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดด้วยพุทธบูรณาการ
Sub PLO 8.2 วิเคราะห์ศาสตร์การสอนสังคมศึกษาด้วยพุทธบูรณาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู

รหัสและชื่อหลักสูตร   
 ประเภทการขอรับทราบ หลักสูตรใหม่  
 จำนวนปริญญา หลักสูตรใหม่ 1 ปริญญา  
 เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2558  
 วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 27/03/2562  
 ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน 2562 
  หลักสูตรสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.   
  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.   
     
 1.1.1 ชื่อภาษาไทย:หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)  
 1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:Bachelor of Education Program in Teaching Social Studies  
 1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน:สถานที่จัดการเรียนการสอนอื่นๆ (โปรดระบุ):มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
ระบบจัดการศึกษา  
 1.5.1 การจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน ไม่มี 

โครงสร้างหลักสูตร

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

(1)    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

(2)    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

หน่วยกิต

(3)    กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

(4)    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

2.      หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า

115

หน่วยกิต

(1)   กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา

                          – วิชาบังคับเรียน

                          – วิชาเลือกเรียน

18

12

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

(2)   กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า

                         – รายวิชาชีพครู

                   – รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

35

23

12

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

(3)   กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนสังคมศึกษา

                         – วิชาบังคับเรียน

                         – วิชาเลือกเรียน

62

42

20

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

3.      หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

                           รวม

151

หน่วยกิต

ข่าวอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคเรียนที่ 1/2567 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคเรียนที่ 1/2567 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)…

ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคเรียนที่ 1/2567 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคเรียนที่ 1/2567 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)…

ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิชัย ขุนด่านซ้าย

ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิชัย ขุนด่านซ้าย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ จ.หนองคาย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารียา อานุภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารียา อานุภาพ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านป่าม่วง จ.เลย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุวิมล สันหนัง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุวิมล สันหนัง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านซำกกค้อ จ.เลย

โครงการส่งเสริมการผลิตงานวิชาการ ประจำปี 2567 มมร.อส

โครงการส่งเสริมการผลิตงานวิชาการประจำปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2567 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

กิจกรรมเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

กิจกรรมเสวนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช#เนื่องในวาระ ๒๐๐ ปี นับแต่ทรงพระผนวช วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม…