ปฏิบัติธรรมประจำปี 2567 ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์)

ปฏิบัติธรรมประจำปี 2567 ชั้นปีที่ 1-4

  1. ชั้นปีที่ 1-2 วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2567 
  2. ชั้นปีที่ 3-4 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2567