Author name: คัมภีรภาพ คงสำรวย

โครงการพัฒนาศักยภาพดิจิทัลผู้บริหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลผู้บริหาร โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารสัมมนา มมร.วิทยาเขตอีสาน

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระดับปริญญาตรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2567 ณ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครและกำหนดการ ระเบียบการรับสมัคร กำหนดการ

การประชุมวิชาการและการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดจากปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด -19 การปรับตัวของคนหลากหลายอาชีพโดยเฉพาะแวดวงการศึกษาต้องปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงบนหลักการปรับตัวในยุค Disruption การศึกษาจึงเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น ทุกองค์การทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น จึงตระหนักเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษา ในระดับโลก องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้การศึกษาเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหัสวรรษ 2030 (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 4 ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การวิจัยจึงเป็นพลังที่สำคัญในการได้มาซึ่งข้อมูลช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น    ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและศาสตร์สาขาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นผู้นำด้านวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)    ได้แบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มที่ …

การประชุมวิชาการและการนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 Read More »

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 เฉพาะบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ จันลา

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ จันลา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพเยีย พิศผล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพเยีย พิศผล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุเป็นข้าราชการครู คศ.1 @โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ จ.กาฬสินธุ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเยาวรัตน์ ภิญโญวงษ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเยาวรัตน์ ภิญโญวงษ์ บรรจุเป็นข้าราชการครู คศ.1 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ จ.หนองบัวลำภู

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัติยาภรณ์ สมบัติภูธร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัติยาภรณ์ สมบัติภูธร บรรจุเป็นข้าราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาถ่อน จ.มุกดาหาร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเวณุกา เบ้าบัวเงิน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเวณุกา เบ้าบัวเงิน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเข้าบรรจุราชการ ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ @องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ จังหวัดชัยภูมิ