Author name: คัมภีรภาพ คงสำรวย

คณาจารย์และคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2 ได้ร่วมทำบุญถวายน้ำดื่ม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 คณาจารย์และคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2 ได้ร่วมทำบุญถวายน้ำดื่ม ณ วัดป่าแก่นธรรม โดยมีพระอาจารย์สมพงษ์ หงษ์สระแก้ว เป็นผู้รับการถวายในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุกัญญา แพนดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุกัญญา แพนดี ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านยางวิทยา จ.นครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนีรนุช อรัญมาลา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนีรนุช อรัญมาลา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา จ.รัอยเอ็ด

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจําปี 2566 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติธรรมประจำปี 2566 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

วันที่ 23 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฏิบัติธรรมประจำปี 2566 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร นำพาปฏิบัติธรรมในช่วงเช้า และ โดยในช่วงบ่ายได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. นำพาปฏิบัติธรรมในช่วงบ่าย และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพัฒน์ ศรีกงพาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพัฒน์ ศรีกงพาน นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปี 3 รุ่น 8 ในโอกาสสอบไล่ได้บาลีศึกษา 4 ประโยค @วัดธาตุ จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ปรีชา ภิญโญพรพาณิชย์

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ปรีชา ภิญโญพรพาณิชย์  นักศึกษา ป.เอก รุ่นที่ 3 สาขาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา ในโอกาสสอบไล่ได้บาลีศึกษา 5 ประโยค @วัดบึงครอบศรัทธาราม จ.สุโขทัย

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระบุตร ลุสีดา

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระบุตร ลุสีดา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม โนโอกาสเลื่อนระดับที่ชำนาญการ @สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

การตรวจประเมินตนเองระดับวิทยาเขต

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับการตรวจประเมินตนเองระดับวิทยาเขต ณ ห้องประชุมย่อยสิรินธร โดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการ ได้แก่ ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพาน รศ.ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผศ.พูลสุข กรรณาริก ผลการตรวจประเมินอยู่ที่ 4.29

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิศรา รถหามแห่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิศรา รถหามแห่ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส จ.ขอนแก่น ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย @โรงเรียนบ้านวังสำราญ จ.หนองบัวลำภู