Author name: คัมภีรภาพ คงสำรวย

กำหนดการวันพ่อแห่งชาติ

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจมาศ สีหานาม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจมาศ สีหานาม ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนัชพร ดีคัง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนัชพร ดีคัง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชดาพร ภูผิวแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชราภรณ์ ภูผิวแก้ว ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส บรรจุและแต่งตั้งเป็นนักสังคมสงเคราะห์ประจำเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กรมราชฑัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

คืนการสวดอภิธรรม บริเวณหน้าเมรุชั่วคราว หลวงปู่พรหม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้มีการสวดอภิธรรม ณ วัดโนนชัยวนาราม บริเวณสู่เมรุชั่วคราว กลางแจ้ง บริเวณหน้าพระอุโบสถ โดยมีพระมหาเถระ หลายรูป ร่วมในพิธี ได้แก่ พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุติ พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ซึ่งในช่วงเย็นวันนี้จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม บริเวณเมรุชั่วคราว วัดโนนชัยวนาราม

เคลื่อนสรีระสังขาร หลวงปู่พรหม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้ร่วมจัดพิธีการเคลื่อนสรีระหลวงปุ่พรหม อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนามราม ขึ้นสู่เมรุชั่วคราว กลางแจ้ง บริเวณหน้าพระอุโบสถ โดยมีพระมหาเถระ หลายรูป ร่วมในพิธี ได้แก่ พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุติ พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ซึ่งในช่วงเย็นวันนี้จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม บริเวณเมรุชั่วคราว วัดโนนชัยวนาราม

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 มมร.อส

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 หาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ขึ้น ประจำปี 2565 ซึ่งมีนักศึกษาภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ และภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ เข้าสอบเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ความรู้ทางพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษา ซึ่งให้ความสนใจในการเข้าสอบเป็นอย่างมาก โดย ในช่วงเข้า ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีการสอบ กล่าวให้โอวาทและเปิดซองข้อสอบ ช่วงบ่าย

ขอแสดงความยินดี กับนายสุริยัน จันทร์วิเศษ ผช เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุริยัน จันทร์วิเศษ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ติวสอบ ธรรมศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

เมื่อวันที่ 14 พฤศ่จิกายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. โดย พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ และคณะทีมงาน ได้จัดติวสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสิรินธร ห้องประชุมย่อย 313 และ ห้อง 133 เพื่อเตรียมเข้าสอบในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565