Bachelor2565

อบรม “การพูดในพิธีการ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.อส

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ อ.รัฐวิช พาฉิมพลี และ อ.ชราวุฒิ ดาทุมมา เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “การพูดในพิธีการ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้รับฟังเพื่อเป็นความรู้ที่จะนำไปใช้ชีวิตต่อไป

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง และ ภูมิภาคเอเซีย มมร.อส

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง และ ภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 9 ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม จีน อินโดนิเซีย ศรีลังกา มาเลเซีย ภูฏาน ทิเบตร และ ไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระ ชัยอาสา

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระ ชัยอาสา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ กล้าหาญ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู @ โรงเรียนบ้านบะยาว จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประวีณา ทองทรวง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประวีณา ทองทรวง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ บ้านห้วยน้ำเที่ยง จ.สกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนรินทร์ทิพย์ คำทอง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนรินทร์ทิพย์ คำทอง ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนวัดตะกล่ำ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ ใอจ้อย

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ ใอจ้อย ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรีพร ศรีอุทธา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรีพร ศรีอุทธา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนาพร ถีระสา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนาพร ถีระสา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ข้าราชการครู คศ.1 @ โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง จ.ขอนแก่น