การใช้งานฐานข้อมูล Google Scholar

การใช้งาน Google Scholar เพื่อสืบค้น บทความวิชาการ/บทความวิจัย ทั้งไทยและต่างประเทศ

https://scholar.google.com