การใช้งานฐานข้อมูล THAIJO

การใช้งานฐานข้อมูล THAIJO เพื่อสืบค้น บทความ/วิจัย ระดับชาติ

https://www.tci-thaijo.org/