การใช้งานฐานข้อมูล สกสว.

การค้นหา วิจัยที่ได้รับทุน แบบ Fulltext จากฐานข้อมูล สกว หรือ สกสว (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

https://elibrary.trf.or.th/default2019.asp