ฝ่ายจัดการศึกษา : Educational Management Department

พระมหาวิรุธ วิโรจโน, ผศ.ดร.

หน.ฝ่ายจัดการศึกษา

แสงอาทิตย์ ไทยมิตร

ผช.หน.ผ่ายจัดการศึกษา

สมควร ข่าสะโปน

ผช.หน.ผ่ายจัดการศึกษา

คัมภีรภาพ คงสำรวย

ผช.หน.ผ่ายจัดการศึกษา

ใส่ใจดูแล ให้บริการ ทุกคำถามมีคำตอบ

ฝ่ายจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

ดาวน์โหลดหลักสูตร มคอ.2 ทุกสาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพุทธศาสน์และปรัชญา
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์
คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย