สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ป.เอก

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาไทย ป.เอก

ดร.รัชนีฉาย เฉยรอด

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาไทย ป.เอก

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการสอนภาษาไทย ป.เอก