ทะเบียนและวัดผล : Registration and Evaluation Department

อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย

ทะเบียนและวัดผล

หน.ทะเบียนและวัดผล/หน.งานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายจัดการศึกษา/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/งานควบคุมภายใน/งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายจตุพล สุวรรณราช

ทะเบียนและวัดผล

การเงินและบัญชี/งานควบคุมภายใน/งานสารบรรณ/งานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/ศุนย์อุบลราชธานี/งานประกันอุบัติเหตุ

อ.ชุลีพร นาหัวนิล

ทะเบียนและวัดผล

งานประชาสัมพันธ์/งานควบคุมภายใน/อาจารย์/หน.งานสารบรรณ/เลขานุการ ผอ.วิทยาลัยฯ

น.ส.นัยน์ปพร สุภา

ทะเบียนและวัดผล

งานควบคุมภายใน/งานสารบรรณงานโสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยีดิจิทัล/เลขานุการ ผอ.วิทยาลัยฯ/งานอาคารเรียนและหอสมุด

ใส่ใจดูแล ให้บริการ ทุกคำถามมีคำตอบ

งานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.