สาขาวิชาพุทธศาสน์และปรัชญา ป.โท

ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสน์และปรัชญา

ดร.ประชัน ชะชิกุล

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสน์และปรัชญา

พระพจนันท์ อภิวฑฺฒโน, ดร.

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสน์และปรัชญา