การสมัครเรียน

“วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐฺ เทวมานุเส” ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์