สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

พม.สุรวุฒฺิ จนฺทธมฺโม, ผศ.ดร.

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร.ธนากร ชูสุขเสริม

ผู้่ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

พม.วิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร,ดร.

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

พม.สมบัติ คุเณสโก, ดร.

อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

รหัสและชื่อหลักสูตร   
 ประเภทการขอรับทราบ หลักสูตรใหม่  
 จำนวนปริญญา หลักสูตรใหม่ 1 ปริญญา  
 เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2558  
 วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 25/01/2564  
 ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน 2564 
  หลักสูตรสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.   
  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.   
     
 1.1.1 ชื่อภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
 1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:Master of Arts Program in Buddhist Studies for Development  
 1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน:สถานที่จัดการเรียนการสอนอื่นๆ (โปรดระบุ):มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
ระบบจัดการศึกษา  
 1.5.1 การจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน ไม่มี  

โครงสร้างหลักสูตร

3.1 หลักสูตร
                3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
                3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

รายการ

จำนวนหน่วยกิต

แบบ ก 1

แบบ ก 2

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

– กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

– กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

(12)

(6)

(6)

(12)

(6)

(6)

รายวิชาเรียน (Course work) ไม่น้อยกว่า

– กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐาน

– กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา

– รายวิชาเลือก (Elective Courses)

 

24

9

12

3

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

36

12

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

36

36