หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

พม.ศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.วิทูล ทาชา

ผู้่ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการบริหารการศึกษา

รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ

รองศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการบริหารการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร   
 ประเภทการขอรับทราบ หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก)  
 จำนวนปริญญา หลักสูตรปรับปรุง 2 ระดับ (โท – เอก)  
 เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2558  
 วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 29/07/2563  
 ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน 2563 
  หลักสูตรสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 
  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2560 
     
 1.1.1 ชื่อภาษาไทย:หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:Master of Education Program in Educational Administration  
 1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน:สถานที่จัดการเรียนการสอนอื่นๆ (โปรดระบุ):มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

 

ระบบจัดการศึกษา  
 1.5.1 การจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน ไม่มี 

 

โครงสร้างหลักสูตร

รายการ

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก

แบบ ก ๑

แผน ก

แบบ ก ๒

แผน ข

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

(๖)

(๖)

หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า

– วิชาบังคับพื้นฐานนับหน่วยกิต

– วิชาเอกบังคับเฉพาะสาขาวิชา

– วิชาบังคับฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

๓๐

๑๘

๓๐

๑๘

หมวดวิชาเลือก

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

๔๕

๑๒

สารนิพนธ์ (Thematic Paper)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

๔๕

๔๕

๔๕