document_inform

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 เฉพาะบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระดับปริญญาตรี (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระดับปริญญาตรี (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2566 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2566 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ภาคปกติ ภาคพิเศษ

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ชำระค่าลงทะเบียน ณ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หรือชำระผ่าน QR Code บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 และแจ้ง Slip การชำระไว้ที่กลุ่มไลน์สาขา ทางงานทะเบียนจะออกเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ให้ ถือว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2567

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี ในรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศให้บุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศทำการสอบในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ด้วยการสอบสัมภาษณ์และเตรียม Portfolio มาในวันดังกล่าว เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตามกลุ่ม QR-Code รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแต่ละสาขา รายละเอียดตามปฏิทินดำเนินการที่แจ้งแล้วนั้น ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ

รายชื่อผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและผู้บำเพ็ญประโยชน์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2566 ในงานครบรอบวันก่อตั้ง 33 ปี มมร.อส ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ

การปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปีการศึกษา 2566

การปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาบรรพชิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วันที่ 25-29 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 (5วัน) วัดเขื่อนอุบลรัตน์ สำนักสงฆ์ภูพานคำ วัดห้วยศรีธรรมาราม และวัดป่าสิริภูมิ(ถ้ำขันหมาก) เขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก (สนามหลวง) ระดับอุดมศึกษา

ตารางการติว (ก่อนสอบ) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ให้นักศึกษาที่กำลังสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก เข้าติวเข้มก่อนสอบตามตาราง ดังกล่าว