B.Pol.Sc. (Government)

ASST.PROF.Dr.ARTIT PHANPHOON

ASSISTANT PROFESSOR

Responsible Instructor for B.Pol.Sc. (Government) Curriculum

PHRAWICHAN WUTTIKO

Instructor

Responsible Instructor for B.Pol.Sc. (Government) Curriculum

MONTTHIEN MONTRAPIBOOL

Instructor

Responsible Instructor for B.Pol.Sc. (Government) Curriculum

DR.APHICHIT MUEAITHAISONG

Instructor

Responsible Instructor for B.Pol.Sc. (Government) Curriculum

DR.NATHAORN CHUACHAN

Instructor

Responsible Instructor for B.Pol.Sc. (Government) Curriculum

1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร   
 ประเภทการขอรับทราบ หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย)  
 จำนวนปริญญา หลักสูตรปรับปรุง 1 ปริญญา  
 เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2558  
 วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 23/07/2564  
 ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน 2563
  หลักสูตรสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2559 
  ปรับปรุงเล็กน้อยครั้งสุดท้ายเมื่อ ภาค: ปี: 
 1.1.1 ชื่อภาษาไทย:หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
 1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:Bachelor of Political Science Program in Government  
 1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน:สถานที่จัดการเรียนการสอนอื่นๆ (โปรดระบุ):มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
1.5ระบบจัดการศึกษา  
 1.5.1 การจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  137 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  137     หน่วยกิต

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต

1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6        หน่วยกิต

1.3) กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต

 2) หมวดวิชาเฉพาะ  101  หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา  30  หน่วยกิต

2.1.1) รายวิชาบังคับเรียน  24 หน่วยกิต

2.1.2) รายวิชาเลือกเรียน  6  หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาเอกการปกครอง  71  หน่วยกิต

2.2.1) รายวิชาบังคับเรียน   54   หน่วยกิต

2.2.2) รายวิชาเลือกเรียน   9 หน่วยกิต

2.2.3) รายวิชาการฝึกภาคสนามหรือ

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  8 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จากคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง

ข่าวอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

อบรมโครงการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการ โดย พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย เรื่องหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศษสตร์ สำหรับอาจารย์ นักวิจัยทั่วไปและนักศึกษา ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประกบอด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ได้แก่ นายวิชิต ทองประเสริฐ ศ.เกียรติคุณ ดร.แพทย์หญิง จันทรา กาบวังเหล่าถาวร…