โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2565 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 การจัดโครงการครั้งดำเนินการไดดด้วยดี ต้องขอกราบขอบพระคุณพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ที่ให้ความเมตตามาเปิดโครงการและบรรยายพิเศษให้กับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพระมหาศุภชัย สุภกิจจฺโจ, ผศ.ดรผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ที่ให้ความเมตตามาพบปะนักศึกษา มอบเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาทก่อนปิดโครงการ
ขอบคุณท่านวิทยากร อาจารย์มณเฑียร งามแก้ว, อาจารย์ปาณัฐ สุวิทยศักดิ์ และอาจารย์ณัฐพงศ์ ใอจ้อย และที่ขาดไม่ได้ขอบคุณโครงการดีๆ หวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับความเมตตาจากทุกท่านเช่นเคย