การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งศีลธรรมและดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งศีลธรรมและดิจิทัล 1 ส่วนกลาง 7 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย 1 และโรงเรียนสาธิตฯ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ โรงแรมบายาสิตา ขอนแก่น โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ และ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นวิทยากร