โครงการแนะแนวระดับอุดมศึกษา มมร.อส -(ต่อ)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ได้จัดโครงการแนะแนวระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตจังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียง เพื่อเป็นโอกาสให้กับนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีพระมหาศุภขัย สุภกิจฺโจ ผศ.ดร. เป็นผู้จัดโครงการ โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี และ พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศุนย์บริการวิชาการ บรรยายพิเศษ จากนั้นเป็นกิจกรรมตอบคำถาม โดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผศ.ดร. และ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย ก่อนที่จะแยกศึกษาเรียนรู้ตามซุ้มสาขาวิชา

ภาพโดย : Phra Aekkarach Kallayanatharo