วันสาม โครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ

วันทีสาม โครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ โดยพระนักเผยแผ่ได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน โดยมี พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนาภิเษก เป็นผู้ฝึกปฏิบัติ ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งหัวหน้าโครงการ พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้เป็นการฝึกการเดินธุดงก์ กรรมฐาน พร้อมทั้ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่มาร่วมช่วยในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับพระนักเผยแผ่ทั้ง 8 ประเทศ

credit images : Phra Aekkarach Kallayanatharo