โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะคฤหัสถ์) ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะคฤหัสถ์) ทุกสาขาวิชา/ทุกชั้นปี ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. ดาวน์โหลดกำหนดการ