โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือ ว่าที่ร้อยตรี วาริณี โสภาจร และคณะ ประกอบด้วย ดร.เอนก มูลมา ผศ.ศักดิพงษ์ โสภาจร และ ดร.ณฐอร เจือจันทร์ จาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน