พิธีบำเพ็ญกุศล พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 วัดโนนชัยวนาราม ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม โดยมีพระเถรานุเถระมากมาย พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง เข้าร่วมบำเพ็ญกุศล ณ พระอุโบสถ วัดโนนชัยวนาราม จ.ขอนแก่น ในวันนี้ มีพระคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นผู้สวดพระอภิธรรม