ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดวงใจ ถวิลไพร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวดวงใจ ถวิลไพร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 8 เนื่องในโอกาส ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2