สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย

สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กิจกรรม “สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย” โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยณ ห้องประชุมวิทยบริการสิรินธร ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมทั้งกิจกรรมการแข่งขันมากมาย มีโรงเรียนจากหลายแห่งให้ความสนใจเป็นอย่างมาก