การใช้งานฐานข้อมูล วช. NRMS

การใช้งาน ฐานข้อมูล วช. เพื่อค้น วิจัยเล่มเต็ม Fulltext หรือแบบเฉพาะบทคัดย่อก็ได้

https://dric.nrct.go.th/Index