การใช้งานฐานข้อมูล PSU

การค้นข้อมูลวิจัย / วิทยานิพนธ์ เล่มต็ม Fulltext จากฐานข้อมูล ม.อ. (PSU)

https://kb.psu.ac.th/psukb/