B.Ed. (Teaching Social Studies)

SUTHINUN PROMPUNJAI

Instructor

Responsible Instructor for B.Ed. (Teaching Social Studies) Curriculum

KITTIYANON WANNAVONG

Instructor

Responsible Instructor for B.Ed. (Teaching Social Studies) Curriculum

PHRAPALAD WASAN TEERAWARO

Instructor

Responsible Instructor for B.Ed. (Teaching Social Studies) Curriculum

SUTTIPONG SAYAPAT

Instructor

Responsible Instructor for B.Ed. (Teaching Social Studies) Curriculum

PHRA DECHA KUNNASAMPUNNO

Instructor

Responsible Instructor for B.Ed. (Teaching Social Studies) Curriculum

รหัสและชื่อหลักสูตร   
 ประเภทการขอรับทราบ หลักสูตรใหม่  
 จำนวนปริญญา หลักสูตรใหม่ 1 ปริญญา  
 เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2558  
 วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 27/03/2562  
 ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน 2562 
  หลักสูตรสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.   
  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.   
     
 1.1.1 ชื่อภาษาไทย:หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)  
 1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:Bachelor of Education Program in Teaching Social Studies  
 1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน:สถานที่จัดการเรียนการสอนอื่นๆ (โปรดระบุ):มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
ระบบจัดการศึกษา  
 1.5.1 การจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน ไม่มี 

โครงสร้างหลักสูตร

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1.      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

(1)    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

(2)    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

หน่วยกิต

(3)    กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

(4)    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

2.      หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า

115

หน่วยกิต

(1)   กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา

                          - วิชาบังคับเรียน

                          - วิชาเลือกเรียน

18

12

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

(2)   กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า

                         - รายวิชาชีพครู

                   - รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

35

23

12

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

(3)   กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนสังคมศึกษา

                         - วิชาบังคับเรียน

                         - วิชาเลือกเรียน

62

42

20

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

3.      หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

                           รวม

151

หน่วยกิต

ข่าวอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ทอดถวาย ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม : ใบบุญบ.ดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 กิจกรรม “ทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน” คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ณ วัดมรรคสำราญ บ.ดอนหญ้านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งศีลธรรมและดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งศีลธรรมและดิจิทัล 1 ส่วนกลาง 7 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย 1 และโรงเรียนสาธิตฯ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ โรงแรมบายาสิตา ขอนแก่น โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ และ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นวิทยากร

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถวายเทียนพรรษา

นักศึกษา มมร.อส.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน รายละเอียดจตุปัจจัย 4,100 บาท เทียนพรรษา 1 คู่ =570 ธูป 1 กล่อง = 85 ผ้าอาบน้ำฝน 1 ผืน =100 สังฆทาน 2 ชุด = 355 , 290 น้ำ 3…

โครงการอบรม TOEIC วันที่สาม มมร.อส.

อบรม TOEIC วันที่สาม สำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีวิทยากร คือ อ.กิตติพงษ์ ทองสมบัติ ฺฺBangkok post journalist/อาจารย์ และพระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในส่วนของ TOEIC Reading

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2565 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 การจัดโครงการครั้งดำเนินการไดดด้วยดี ต้องขอกราบขอบพระคุณพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ที่ให้ความเมตตามาเปิดโครงการและบรรยายพิเศษให้กับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพระมหาศุภชัย สุภกิจจฺโจ, ผศ.ดรผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ที่ให้ความเมตตามาพบปะนักศึกษา มอบเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาทก่อนปิดโครงการขอบคุณท่านวิทยากร อาจารย์มณเฑียร งามแก้ว, อาจารย์ปาณัฐ สุวิทยศักดิ์ และอาจารย์ณัฐพงศ์ ใอจ้อย และที่ขาดไม่ได้ขอบคุณโครงการดีๆ หวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับความเมตตาจากทุกท่านเช่นเคย

สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย

สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กิจกรรม “สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย” โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยณ ห้องประชุมวิทยบริการสิรินธร ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมทั้งกิจกรรมการแข่งขันมากมาย มีโรงเรียนจากหลายแห่งให้ความสนใจเป็นอย่างมาก