สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

WORATEP WAINGKAE

Instructor

Responsible Instructor for B.S.W. (Social Work) Curriculum

ASST.PROF.DR.SITTHIPORN KHETJOI

ASSISTANT PROFESSOR

Responsible Instructor for B.S.W. (Social Work) Curriculum

PHRAKRUSANGGHARAK THAWEE KHAIMANEE, DR.

Instructor

Responsible Instructor for B.S.W. (Social Work) Curriculum

DR.ANAKE MOOLMAA

Instructor

Responsible Instructor for B.S.W. (Social Work) Curriculum

ACTING SUB LT. WARINEE SOPAJORN

Instructor

Responsible Instructor for B.S.W. (Social Work) Curriculum

1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร   
 ประเภทการขอรับทราบ หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุงแบบแยก)  
 จำนวนปริญญา หลักสูตรปรับปรุง 1 ปริญญา  
 เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน 2558  
 วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 27/04/2563  
 ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน 2563 
  หลักสูตรสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2559 
     
 1.1.1 ชื่อภาษาไทย:หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
 1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ:Bachelor of Social Work Program in Social Work  
 1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน:สถานที่จัดการเรียนการสอนอื่นๆ (โปรดระบุ):มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ระบบจัดการศึกษา  
 1.5.1 การจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน มี
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 8 สัปดาห์
  

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6  หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาภาษา 12  หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   6  หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า       122  หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา30  หน่วยกิต
        - รายวิชาบังคับ24  หน่วยกิต
        - รายวิชาเลือก  6  หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเอกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์63  หน่วยกิต
        - รายวิชาบังคับ48  หน่วยกิต
        - รายวิชาเลือก15  หน่วยกิต
(3) กลุ่มรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ                             29  หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 158  หน่วยกิต

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จากคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราห์ศาสตร์

ข่าวอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ทอดถวาย ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม : ใบบุญบ.ดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 กิจกรรม “ทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน” คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ณ วัดมรรคสำราญ บ.ดอนหญ้านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งศีลธรรมและดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งศีลธรรมและดิจิทัล 1 ส่วนกลาง 7 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย 1 และโรงเรียนสาธิตฯ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ โรงแรมบายาสิตา ขอนแก่น โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ และ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นวิทยากร

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถวายเทียนพรรษา

นักศึกษา มมร.อส.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน รายละเอียดจตุปัจจัย 4,100 บาท เทียนพรรษา 1 คู่ =570 ธูป 1 กล่อง = 85 ผ้าอาบน้ำฝน 1 ผืน =100 สังฆทาน 2 ชุด = 355 , 290 น้ำ 3…

โครงการอบรม TOEIC วันที่สาม มมร.อส.

อบรม TOEIC วันที่สาม สำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีวิทยากร คือ อ.กิตติพงษ์ ทองสมบัติ ฺฺBangkok post journalist/อาจารย์ และพระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในส่วนของ TOEIC Reading

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2565 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 การจัดโครงการครั้งดำเนินการไดดด้วยดี ต้องขอกราบขอบพระคุณพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ที่ให้ความเมตตามาเปิดโครงการและบรรยายพิเศษให้กับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพระมหาศุภชัย สุภกิจจฺโจ, ผศ.ดรผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ที่ให้ความเมตตามาพบปะนักศึกษา มอบเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาทก่อนปิดโครงการขอบคุณท่านวิทยากร อาจารย์มณเฑียร งามแก้ว, อาจารย์ปาณัฐ สุวิทยศักดิ์ และอาจารย์ณัฐพงศ์ ใอจ้อย และที่ขาดไม่ได้ขอบคุณโครงการดีๆ หวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับความเมตตาจากทุกท่านเช่นเคย

สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย

สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กิจกรรม “สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย” โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยณ ห้องประชุมวิทยบริการสิรินธร ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมทั้งกิจกรรมการแข่งขันมากมาย มีโรงเรียนจากหลายแห่งให้ความสนใจเป็นอย่างมาก