B.A. (English)

ASSOC.PROF.DR.PAIROTE BUASOOK

ASSOCIATE PROFESSOR

Responsible Instructor for B.A. (English) Curriculum

ASSOC.PROF.DR.SANGIAM SIRISAVATDI

ASSOCIATE PROFESSOR

Responsible Instructor for B.A. (English) Curriculum

ASST.PROF.SAKDIPONG SOPAJORN

ASSISTANT PROFESSOR

Responsible Instructor for B.A. (English) Curriculum

PHRAMAHA SACCARAK PALAKO

Instructor

Responsible Instructor for B.A. (English) Curriculum

KHAMPHIRPAHAP KONGSUMRUAY

Instructor

Responsible Instructor for B.A. (English) Curriculum

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร: 25641864001181
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in English


2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.A. (English)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2.สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 4 เดือนถุนายน พ.ศ. 2563
3.สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
4.สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดในหลักสูตรเพื่อความสอดคล้องในการกรอกข้อมูล
ในระบบ CHECO ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
5.มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคปกติ  เรียนในวันจันทร์-ศุกร์
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
ภาคนอกเวลาราชการ (พิเศษ)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 คุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
2.2.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการ
สอบคัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อื่นที่สภาวิชาการกำหนด
2.2.1 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา
2.2.2 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม
2.2.4 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
2.2.5 ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

(3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต

(1) วิชาแกน 15 หน่วยกิต

- วิชาด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 6 หน่วยกิต

- วิชาด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้อง ต้น 3 หน่วยกิต

- วิชาด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น 3 หน่วยกิต

- วิชาด้านความรู้ด้านการแปลเบื้องต้น 3 หน่วยกิต

(2) วิชาเฉพาะด้าน 84 หน่วยกิต

- พระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต

- ทักษะภาษา 21 หน่วยกิต

- ภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต

- วรรณคดี 12 หน่วยกิต

- การแปล 9 หน่วยกิต

(3) วิชาเลือก 15 หน่วยกิต

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวม 150 หน่วยกิต

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ศิริพร สืบสาย

บริษัท True Corporation

ศราวุธ ชาวไธสง

พระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์

พีรญา คลังกลาง

สพป.เขต4

สรวิศ หิรัญคำ

Pilot Air Cargo Company

วนิดา เพ็ชรดี

บริษัท True Corporation

สิทธิดล บะคะ

บริษัท True Corporation

เจนจิรา ศิริสิทวน

บริษัท True Corporation

ธีราพร ศรีกุลวงศ์

PR Development CK shoes

วรารัตน์ แวดล้อม

พนักงานราชการ สนง.ขก.

กัญญาณี เรืองวิไลพร

พระกุมารเยซู

เกวลี มงคลเจริญชาตรี

พระกุมารเยซู

พิเชษฐ์ ราชาวงษ์

มิตซูบิชิ อิเล๊คทริคฯ

สุธากร น้อยโนนงิ้ว

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

ข่าวอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ทอดถวาย ณ วัดผาสุกประสิทธิการาม : ใบบุญบ.ดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 กิจกรรม “ทอดเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน” คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส ณ วัดมรรคสำราญ บ.ดอนหญ้านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งศีลธรรมและดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งศีลธรรมและดิจิทัล 1 ส่วนกลาง 7 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย 1 และโรงเรียนสาธิตฯ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ โรงแรมบายาสิตา ขอนแก่น โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ และ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี เป็นวิทยากร

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถวายเทียนพรรษา

นักศึกษา มมร.อส.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน รายละเอียดจตุปัจจัย 4,100 บาท เทียนพรรษา 1 คู่ =570 ธูป 1 กล่อง = 85 ผ้าอาบน้ำฝน 1 ผืน =100 สังฆทาน 2 ชุด = 355 , 290 น้ำ 3…

โครงการอบรม TOEIC วันที่สาม มมร.อส.

อบรม TOEIC วันที่สาม สำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีวิทยากร คือ อ.กิตติพงษ์ ทองสมบัติ ฺฺBangkok post journalist/อาจารย์ และพระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในส่วนของ TOEIC Reading

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2565 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 การจัดโครงการครั้งดำเนินการไดดด้วยดี ต้องขอกราบขอบพระคุณพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ที่ให้ความเมตตามาเปิดโครงการและบรรยายพิเศษให้กับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพระมหาศุภชัย สุภกิจจฺโจ, ผศ.ดรผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ที่ให้ความเมตตามาพบปะนักศึกษา มอบเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาทก่อนปิดโครงการขอบคุณท่านวิทยากร อาจารย์มณเฑียร งามแก้ว, อาจารย์ปาณัฐ สุวิทยศักดิ์ และอาจารย์ณัฐพงศ์ ใอจ้อย และที่ขาดไม่ได้ขอบคุณโครงการดีๆ หวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับความเมตตาจากทุกท่านเช่นเคย

สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย

สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กิจกรรม “สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย” โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยณ ห้องประชุมวิทยบริการสิรินธร ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมทั้งกิจกรรมการแข่งขันมากมาย มีโรงเรียนจากหลายแห่งให้ความสนใจเป็นอย่างมาก