การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 วันที่สอง

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 โดย มีวิทยากร คือ พัชรีภรณ์ โนนทอง ธีระพงษ์ อุตเสนา กัญญารัตน์ สิทธิเกษมพานิช  ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในวันที่สอง ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน