ผู้แทนแม่แดงระเบียบรัตน์ ถวายทุนการศึกษา จำนวนเงิน 100,000 บาท

ผู้แทนแม่แดงระเบียบรัตน์ ถวายทุนการศึกษา จำนวนเงิน 100,000 บาท ขออนุโมทนา แม่ติ๋ว ทั้ง 2 คน ผู้แทนแม่แดงระเบียบรัตน์ ถวายทุนการศึกษา จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส โดยมีท่านรองอธิการบดี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. เป็นประธานในการรับมอบ ขออนุโมทนาผู้มีศรัทธาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรลูกหลานตลอดไป