วันแรก ต้อนรับคณะพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ต้อนรับคณะพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ทั้ง 8 ประเทศ หลังจากที่ได้เดินทางมาจากประเทศบ้านเกิด ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มีการแลกเปลี่ยนพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์การเผยแผ่ ก่อนที่จะแยกย้ายพักผ่อนอิริยาบท ตามอัธยาศัย