วันสอง พิธีเปิดโครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง 8 ประเทศ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ทำพิธีเปิดโครงการพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ทั้ง 8 ประเทศ โดยมี พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี กล่าวถวายรายงาน พร้อมทั้งพระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร. และ อ.ยูเกศ ศากยะ เป็นวิทยากรไทย-อังกฤษ และในโครงการนี้ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากหลวงพ่อสุธีโร พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร นำพาคณะพระนักเผยแผ่ต่างประเทศปฏิบัติธรรมและแนวการเผยแผ่ธรรมะโดยใช้ภาษาอังกฤษ โครการนี้ประกอบไปด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา